Motion – 2015 / 26

År: 2015
Nummer: 26
Motionsställare: Bertil Nyman, fullmäktig köande och ledamot i valberedningen

Hur skall ”synnerliga skäl” tolkas i SKBs tillämpningsregler vid uteslutningsärenden”

Enligt SKB:s stadgar skall årsavgiften betalas senast 31 mars det kalenderår årsavgiften avser.

Stadgarna säger inget om vad som händer om betalningen inte sker senast 31 mars. Detta regleras istället av ”Tillämpningsregler vid uteslutningsärenden” som har antagits av styrelsen 28 januari 2014. Dessa torde inte vara kända av oss medlemmar. (Årsavgiften gäller kömedlemmar. Hyresmedlems årsavgift ingår i hyran.)

 

Utdrag ur SKB:s gällande tillämpningsregler (som gäller fr.o.m. 2014-02-01):

–   Betalning av årsavgift fram till 31 december avgiftsåret medger utan särskild prövning att med-

lemskapet återfås. Detta hanteras av medlemsservice.

–   Begäran om att återfå medlemskapet före utgången av året efter avgiftsåret kan efter prövning bifallas av styrelsens arbetsutskott (AU) om medlemmen har ett enligt AU synnerligt skäl. AU ska använda denna prövning med stor restriktivitet.

 

Jag har av en ren händelse fått vetskap om en uteslutning av en köande medlem år 2012. Eftersom det lät märkligt beslöt jag att forska i ärendet:

Karin, som jag kallar henne här, hade varit medlem i SKB i 30 år. Hon flyttade till andra sidan jordklotet med man och tre små barn sommaren 2011 för ett nytt arbete för sin arbetsgivare Utrikesdepartementet. Hon missade att göra adressändring till SKB. Hon hade dock begärt eftersändning i ett halvår av posten, den slutade att gälla 13 januari 2012. (Hade eftersändningen upphört c:a 15 dagar senare hade det inte överhuvudtaget blivit några problem för Karin.)

 

Därmed får Karin vare sig medlemsbevis eller inbetalningskort m.m. som skickas ut av SKB i slutet av januari, ej heller påminnelse om betalning, varning om uteslutning och slutligen ”beslut om uteslutning” (20 juni 2012). Karin är helt omedveten om allt detta.

 

När eftersändningen upphörde gick posten till familjens lägenhet på Södermalm. Lägenheten var uthyrd (helt legalt) till ett företag och beboddes av en familj. Nackdelen med detta blev ett anonymt förhållande mellan Karin och hyresgästen. Den eftersända posten blev därför liggande i lägenheten, hyresgästen brydde sig inte…

 

I januari 2013 kom Karin på att hon inte hade betalt för 2012, ringde SKB och fick beskedet att hon var utesluten! Karin överklagade omgående och fick efter 9 månader beskedet att hon hade överklagat 15 dagar för sent (enligt de gamla reglerna). Uteslutningen stod fast!

Senare har den tidigare styrelseordföranden Lars Rådh skrivit att förnyad prövning, efter en hemställan om omprövning från mig, skall ske mot de nya reglerna och detta innebär mot punkten ”synnerliga skäl”.

 

Hittills har SKB:s arbetsutskott (AU)  – som handlägger dessa uteslutningsärenden – inte hävt några uteslutningar på grund av ”synnerliga skäl”. Ej heller ovanstående.

Jag upplever att tillämpningsreglerna har tolkats för strikt i detta fall. På förfrågan uppger AU (genom dess ordförande) att missad inbetalning p.g.a. sjukdom, t.ex. stroke eller utmattningströtthet

(depression) ej heller är ”synnerliga skäl”. Det enda ”synnerliga skäl” man möjligen kan tänka sig är vistelse på ”anstalt”. Jag har frågat några erfarna personer inom SKB och samtliga anser att tillämpningen inte är bra! Jag tror inte heller att SKB:s medlemmar tycker det.

 

SKB är en kooperativ förening som är ägd av sina medlemmar. Bör det inte vara en primär uppgift för SKB att behålla sina medlemmar?

 

Jag yrkar att:

–    ”synnerliga skäl” ska definieras i en bilaga till tillämpningsreglerna. Exempel kan vara allvarliga sjukdomstillstånd eller olyckliga omständigheter enligt ovan.

–     om uteslutningen hävs och medlemmen därefter önskar ett retroaktivt sparande för avgiftsåret för att bibehålla sin turordning skall detta ej medges (för att motverka eventuellt missbruk).

 

(Yrkandet ovan skall ses som en komplettering till nuvarande tillämpningsregler.)

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKBs regler i uteslutningsärende är och måste vara tydliga och behandla alla medlemmar lika. Detta inte minst med tanke på det stora medlemsantalet som gör det omöjligt att ha en individuell kännedom om medlemmars kontaktuppgifter eller familjesituation med mera. I SKBs stadgar sägs vad gäller betalning av såväl årsavgifter som av bosparande att det är medlemmen själv som ansvarar för att dessa avgifter betalas i rätt tid. Om det är så att man byter bostadsadress genom flytt, utlandsvistelse eller annat så är det medlemmens skyldighet att se till att SKB har fått information om rätt adress. Alternativt får man se till att släkting, bekant eller den man hyr ut sin bostad till ser till att post från SKB kommer fram till medlemmen.

 

De tillämpningsregler vid uteslutningsärende som styrelsen godkänt innebär en mjukare tolkning av stadgarna än tidigare. Enligt stadgarna ska årsavgiften ha betalats senast den 31 mars för aktuellt år. Om detta inte görs skickas ett påminnelsebrev och senare ett varningsbrev med meddelande om att medlemmen riskerar uteslutning om inte årsavgiften betalas. Betalas trots det inte årsavgiften får medlemmen ett meddelande om han/hon har uteslutits. Detta sker då i slutet av juni. I det meddelandet anges att om medlemmen trots allt vill kvarstå som medlem så finns en möjlighet att återfå/behålla medlemskapet om årsavgiften betalas senast den 31 december samma år (avgiftsåret). Det ska här påpekas att många som inte betalar årsavgiften gör det helt medvetet och frivilligt i syfte att lämna föreningen. Totalt utesluts årligen 600–700 medlemmar på grund av icke betald årsavgift.

 

Med hänvisning till ovanstående måste reglerna kring uteslutning anses som tydliga och mycket förmånliga för medlemmar som inte betalar årsavgiften i tid. Som en sista möjlighet har styrelsen genom sitt arbetsutskott (AU) möjlighet att efter prövning besluta att medlemskapet i undantagsfall kan återfås även efter den 31 december avgiftsåret, dock senast före utgången av året efter avgiftsåret. Ett sådant beslut ska endast kunna ske om AU bedömer att det i det enskilda fallet finns synnerliga skäl. Styrelsen har därvid uttalat att ett sådant beslut endast kan ske i undantagsfall och ska tillämpas restriktivt. Det ligger i sakens natur att det inte är möjligt eller lämpligt att exemplifiera sådana synnerliga skäl utan styrelsen/AU får bedöma detta från fall till fall. Om ett sådant medgivande ges får bosparande dock inte betalas retroaktivt vilket innebär att medlemmen förlorar ett år i turordning.

 

Styrelsen anser att reglerna kring uteslutningar på grund av icke betald årsavgift är både tydliga och förmånliga för medlemmarna och ser ingen anledning att ändra reglerna.

 

 

Styrelsen förslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå det justerade yrkandet i motionen.