Motion – 2015 / 25

År: 2015
Nummer: 25
Motionsställare: Carl Henric Bramelid, fullmäktig köande och ledamot i valberedningen

Förenkling av insatssystemet

Sammanfattning
Syftet med motionen är att SKB ska förenkla systemet med insatser. Konsekvensen blir därutöver att insatsen ska betalas in på kortare tid samt blir på lägre belopp än idag.

Hur insatserna fördelas idag
Idag är insatssystemet uppdelat i följande:

  • Insatsen är 25 000 kronor per medlem, uppdelat på bosparande 20 000 kronor och utdelningsinsats på 5 000 kronor.
  • Upplåtelseinsats som betalas när man skriver hyreskontrakt.
  • Emissionsinsats.

Möjligheten till emissionsinsats har inte använts hittills.


Bosparande – Bospararinsats och Utdelningsinsats

Vid årsskiftet 2013/2014 så hade varje medlem i snitt betalt in 11 200 kronor i snitt i bosparande och utdelningsinsats. Hur mycket i det olika insatserna framgår inte av årsredovisningen.

Utdelningsinsatsen består av räntor på bosparandet, medlem kan inte betala in pengar på den delen. Under den period jag varit medlem (maj 1999 – januari 2015) har jag fått 242 kronor som utdelningsinsats. Om det fortsätter i samma takt kommer det ta 309 år innan jag som medlem gjort min plikt mot SKB. Detta är inte rimliga krav.

Alternativ i framtiden
Man kan förenkla genom att slå ihop utdelningsinsatsen med bosparandet. Om föreningens årsmöte får för sig att man ska betala ränta på bosparandet kan dessa slantar sättas in på bosparandet.

Förslaget kräver att man ändrar stadgarna.

Förslag på hur reglerna ska se ut i framtiden:

  • Oförändrat bosparande (1 000 kronor) för bibehållen plats.
  • Bospararinsatsen fastställs till ett halvt prisbasbelopp (för 2015 skulle det blir 22 250 kronor).
  • Konsekvensen är att man sänker insatskravet på 2 750 kronor.
  • Om SKB betalar ut räntor på bosparandet bokförs de på Bospararinsatsen.
  • Som konsekvens av beslutet förs pengarna som är utdelningsinsats över till bosparinsatsen.

Motionären yrkar därför

Att Utdelnings- och bospararinsatsen sammanfogas till bosparande.
Att Bospararinsatsen sätts till ett halv bosparbelopp.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB s nuvarande system för insatser och bosparande beslutades av föreningsstämman 2010 efter en grundlig analys och utredning. Anledningen till att medlemsinsatsen på 25 000 kronor har uppdelats på obligatoriskt bosparande på 20 000 kronor respektive utedelningsinsats/emissionsinsats är följande. Utredningen som låg till grund för föreningsstämmans beslut ansåg att 20 000 kronor var en rimlig nivå för det obligatoriska bosparandet, vilket stämman instämde i. Eftersom det enligt stadgarna finns möjlighet att erhålla utdelning på sitt bosparande så sattes utdelningsinsatsen så högt som till 5 000 kronor för att den totala medlemsinsatsen på 25 000 kronor i praktiken inte skulle kunna uppnås. En grundprincip i lagen om ekonomiska föreningar är nämligen att en medlem ska i stadgarna kunna se hur stort belopp medlemsinsatsen maximalt kan uppgå till. Upplåtelseinsatsen, med avdrag för inbetald medlemsinsats (det obligatoriska bosparandet) erläggs kontant när hyresavtalet tecknas.

 

Som motionären påpekar är tillväxttakten på utdelningsinsatsen mycket låg. En konsekvens av den föreslagna förändringen skulle därför bli att medlemmarna måste fortsätta att göra årliga inbetalningar tills den föreslagna nivån, motsvarande ett halvt prisbasbelopp, har uppnåtts. Även om insatskravet enligt förslaget beloppsmässigt blir lägre innebär den föreslagna konstruktionen att medlemmarna måste fortsätta göra inbetalningar till det obligatoriska bosparandet även efter att dagens gräns, 20 000 kronor har uppnåtts. Föreningsstämman har så sent som 2010 gjort bedömningen att 20 000 kronor var en rimlig nivå för det obligatoriska bosparandet. Mot den bakgrunden anser styrelsen att det för dagen inte finns någon anledning att föreslå någon förändring i systemet.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.