Motion – 2015 / 23

År: 2015
Nummer: 23
Motionsställare: Monica Odén Berggren, fullmäktigesuppleant köande

Information saknas. Tidningen ”Vi i SKB” behöver omorganiseras.

I senaste numret oktober 2014 ”Vi i SKB” står en sammanfattning av uppdrag till styrelsen som årsstämman beslutat om. En del av uppdragen är konkreta ett fåtal har mer karaktär av policy – grundläggande värderingar. Att SKB:s styrelse, andra organ och även verkställande ledningen i SKB i många år har präglats av traditionella manliga värderingar och attityder, oavsett hur många kvinnliga medlemmar som finns i föreningen, är välbekant.

 

Men till vår stora överraskning kom bland 2014 års motioner nr 33: Ökad representation/förbättrad jämställdhet av Björn Gavelin och Klara Lundholm, Vårberg. Yrkandet lyder: att till stadgarna § 27 lägga texten ”att vid val i styrelse och andra förtroendevalda organ eftersträva en jämställd representation bland könen”.                                                                                                               
Efter en diskussion mellan fem (5) medlemmar och en styrelseledamot beslutade stämman ”… uttala vikten av en jämnare könsfördelning vid val till föreningens organ” (Källa: protokoll). Denna information saknas i ”Vi i SKB” i rutan uppdrag till styrelsen. VARFöR?

 

Låt mig även ta upp ett annat exempel där SKB inte har informerat medlemmarna. Jag motionerade åren 2011:22, 2012:36 och 2013:33 om en ”liten” standardförbättring nämligen diskmaskiner. Den tredje gången svarar styrelsen att i de nya lägenheter som är inflyttningsklara hösten 2013 erbjuds diskmaskiner som tillval. Hyresgästen betalar kontant och äger maskinen. Förvaltningsavdelningen kommer att utreda om samma tillval kan erbjudas alla boende medlemmar. 
Inte ett ord om diskmaskiner finns med i SKBs oktobernummer 2013.

VARFÖR har inte informationen om diskmaskiner fått nå medlemmarna?

 

VIKTIG information som medlemmar har rätt att läsa saknas ofta i ”Vi i SKB”. Tidningen saknar medlemsperspektiv och utformas från ett ”uppifrånperspektiv”. Tidningen behöver moderniseras. Medlemsenkätens svar 2014 visade att medlemmarna läser tidningen eller åtminstone scannar igenom den för att fånga upp viktig information. För drygt 10 år sedan föreslog SKB medlemmar i en utredning att ”Vi i SKB” bör ges ut med 4 nr per år.

 

Förslag

Jag refererar till mina motioner för samma förslag nr 8 år 2011 och nr 29 år 2012 och föreslår att tidningen ”Vi i SKB” omorganiseras och blir ett föreningsorgan för alla medlemmar med ett redaktionsråd som består av SKB medlemmar, en redaktör och någon anställd. Det nya redaktionsrådet kan ta fram ett förslag/dummy av nya tidningen och visa på hemsidan. I den modernare tidningen vill vi medlemmar att det finns plats för insändare och artiklar från medlemskåren.

Yrkande

Jag yrkar att fullmäktige beslutar

 

Att tidningen ” Vi i SKB” omorganiseras och blir ett föreningsorgan med ett redaktionsråd som består av SKB medlemmar, en redaktör och någon anställd.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Innehållet i Vi i SKB speglar SKBs beslutade verksamhet inom områdena ekonomi, förvaltning, byggande och föreningsverksamhet och det är den verkställande organisationens uppdrag att producera tidningen.

 

I den senaste medlemsenkäten som genomfördes hösten 2014 ansåg 95,2 procent av SKBs kömedlemmar att informationen i Vi i SKB är mycket bra eller ganska bra. Motsvarande siffra för hyresmedlemmarna är 96,4 procent. Dessa siffror visar att SKBs medlemmar är nöjda med tidningen.

 

Som motionären själv refererar till har två liknande motioner från samma motionär behandlats av föreningsstämman 2011 och 2012. Båda gångerna beslutade föreningsstämman i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad och att säga nej till en särskild redaktionskommitté för Vi i SKB.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att                  avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.