Motion – 2015 / 21

År: 2015
Nummer: 21
Motionsställare: Åsa Janlöv, fullmäktig köande och suppleant i valberedningen, Bengt Persson, fullmäktig köande, samt Tomas Linderstål, Ulla Andén och Kristina Harbom, fullmäktigesuppleanter köande

Angående SKBs medlemsenkäter

SKBs huvudsakliga syfte är, enligt stadgarna, att bygga bostäder och upplåta dem åt föreningens medlemmar. Befintliga bostäder är upplåtna till föreningens hyresmedlemmar (7 537 år 2014). Syftet med att bygga ytterligare lägenheter får därför i huvudsak anses vara att kunna erbjuda de mer än tio gånger så många köande medlemmarna (77 007 år 2014) en bostad.

 

I en tidigare motion till Fullmäktige (nr 8/2014) yrkades om att analysera förhållanden och utveckling i SKBs bostadkö eftersom den är en styrande parameter för nyproduktionen. Motionen avslogs med hänvisning till kommande enkätundersökning till köande medlemmar.

 

SKB har sedan 2006 låtit genomföra fem medlemsenkäter till boende medlemmar och sedan 2005 två medlemsenkäter till köande medlemmar. 2014 genomfördes en enkät till vardera gruppen.

 

Enkätverksamhet kräver engagemang av de svarande och kostar dessutom en hel del pengar, varför verksamheten bör styras av ett bestämt syfte och en strukturerad plan. På så sätt kan den utveckling som svaren beskriver följas och dras slutsatser av till nytta för den fortsatta verksamheten.

 

Hittillsvarande syfte med enkätverksamheten har troligen i huvudsak varit inriktat på att mäta de boendes nöjdhet i form av förvaltningsindex, vilket självklart är av största vikt för ett fastighetsförvaltande företag. I det avseendet har resultatet varit utmärkt med hedrande förstaplatser för SKB i branschjämförelser flera år i rad.

 

Motionärerna saknar dock en mer övergripande målsättning och struktur i arbetet med enkäterna i allmänhet och med enkäterna till de köande i synnerhet. Med ett mer strukturerat och samordnat upplägg av enkätverksamheten kommer man att kunna göra relevanta jämförelser mellan åren och även mellan enkäterna till boende respektive köande. Med ett strategiskt synsätt kommer också urvalet och formuleringen av frågorna att bidra till en bättre analys och därmed, tillsammans med en bearbetad köstatistik, ge ett bättre underlag för framtida verksamhetsplanering.

 

Om en väsentlig del av SKBs verksamhet handlar om att bygga nya bostäder för den stora gruppen köande är det mer än motiverat att bättre än idag fokusera, analysera och agera med hänsyn till bostadkön och dess utveckling.

 

Vi yrkar

Att föreningsstämman beslutar

 

att ta fram en målsättning och strategi för arbetet med medlemsenkäter.

 

att utfallet av framtida medlemsenkäter redovisas till medlemmarna på lämpligt vis inkl. styrelsens analys och de ev. åtgärder den föranleder.

 

att framtida medlemsenkäter och logistiken kring dem utformas i samråd med företrädare för respektive fullmäktigegrupp.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKBs enkäter till de boende och köande medlemmarna har en mycket viktig funktion i SKB. Enkäterna fångar in och speglar medlemmarnas syn på SKBs dagliga verksamhet samt tydliggör de utvecklingsområden som organisationen har. Motionärerna efterfrågar en övergripande målsättning och struktur i SKBs arbete med enkäterna.

 

SKB arbetar redan idag strukturerat under hela processen med enkäterna, d.v.s. med urval och formulering av frågorna, analysen av svaren samt kommuniceringen och användningen av resultaten. På såväl kvartersrådsträffar som fullmäktigedagen har resultaten presenterats. Tanken är att göra detsamma på kommande ordinarie medlemsmöte för köande medlemmar. Resultaten publiceras också på SKBs hemsida och i vår medlemstidning. På det sättet kan medlemmarna ta del av resultatet och även lämna synpunkter inför nästa enkät.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att

 

att                  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade att bifalla motionen.