Motion – 2007 / 5

År: 2007
Nummer: 5
Motionsställare: Carl Henric Bramelid, fullmäktig för köande medlemmar

Om att behålla nuvarande turordningssystem

Under de senaste fyra åren har fullmäktige behandlat fem motioner om att personer som
skriver på hyreskontrakt skulle förlora hela eller delar av sin kötid. Syftet skulle vara att
det skulle gå fortare att komma fram i kön. Det fi nns problem med synsättet eftersom antalet personer i kön inte blir färre, utan man rör bara runt i grytan. Risken är att man inte uppnår den effekt man önskar utan att de köande blir mindre benägna att skriva kontrakt och sedan göra ”bostadskarriär”. Om vi nu ändrar på kösystemet så fi nns det risk för att medlemmar som gått med i föreningen före beslutet kommer att känna sig lurade. Om systemet skulle gälla från den dag som man tog beslutet och nya medlemmar så skulle inte förslaget få effekt. För att korta kön så måste föreningen tillföra nya lägenheter i form av nybyggnation eller att man köper in bostadsfastigheter.
Motionären yrkar att stämman beslutar att behålla nuvarande turordningssystem.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Ett turordningssystem där den bostadssökande skulle få ställa sig sist i kön om man redan
har fått en lägenhet tillämpas av andra bostadsorganisationer. Avsikten med SKBs system
är dock att en medlem, även efter att ha fått en lägenhet, skall ha möjlighet att söka en ny
lägenhet när bostadsbehovet förändras. Detta kan vara fallet t ex vid ändrad familjesituation.
Får en redan boende medlem i föreningen en ny lägenhet blir det ju alltid en lägenhet
ledig till föreningen. Om en medlem inte skulle ha möjlighet att söka en ny lägenhet
i SKBs bestånd är det en stor risk att lägenheten byts externt mot en lägenhet utanför
föreningens bestånd. Enligt styrelsens mening beror inte problemet med långa kötider och
antalet lediga lägenheter på SKBs regelverk utan på att föreningen har för få lägenheter
i förhållande till det stora medlemsantalet. Av skäl som redovisats ovan bör därför inte
kötid tas bort när lägenhet erhållits utan SKBs turordningssystem bör bibehållas med nuvarande
utformning. Styrelsen föreslår föreningsstämman att anse motionen besvarad med vad som här har redovisats.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade att anse motion nr 5 ang att behålla nuvarande turordningssystem besvarad med det som redovisats i styrelsens utlåtande över densamma.