Motion – 2015 / 19

År: 2015
Nummer: 19
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Förtydligande i stadgarna om valbarhet till fullmäktig

Formuleringarna i SKB:s stadgar om vilka som får väljas som fullmäktige är ofullständiga och otydliga. I § 14 tredje stycket står det:

 

Till fullmäktig, styrelseledamot, ledamot i hyresutskottet eller valberedningen eller suppleant för sådan person kan endast väljas medlem.

Det innebär att man måste vara medlem för att väljas till fullmäktig. Men det står inget om att den som väljs som fullmäktig för en viss förvaltningsenhet måste bo i den förvaltningsenheten och inget om att en fullmäktig för köande ska vara köande.

 

Till fullmäktig för Segelbåten skulle alltså en hyresmedlem i Alligatorn kunna väljas – eller en kömedlem! Och till fullmäktig för köande skulle en hyresmedlem kunna väljas!

 

Detta måste vara ett rent förbiseende. Man kan jämföra med vad som sägs i § 20:

 

Fullmäktig eller suppleant förlorar omgående detta uppdrag om han/hon under mandattiden övergår från att hyra till att inte hyra lägenhet i föreningens hus eller vice versa. Detsamma gäller om han/hon flyttar till annan förvaltningsenhet.

Paragrafen måste rimligen tolkas så att en fullmäktig för köande ska vara köande och att en fullmäktig för en viss förvaltningsenhet ska vara hyresmedlem i den aktuella förvaltningsenheten. Men det är bara en tolkning. Det sägs inte rent ut, och det finns inte angivet som krav vid val av fullmäktig. Formuleringen om ”vice versa” är dessutom otydlig.

 

Formuleringen kan leda till orimliga konsekvenser om en fullmäktig har valts på icke avsett sätt. Om exempelvis en köande har valts till fullmäktig för en viss förvaltningsenhet, vilket är tillåtet enligt § 14, förlorar personen sitt uppdrag om hen flyttar till den aktuella förvaltningsenheten – och verkligen blir valbar som fullmäktig!

 

Det är visserligen rätt otroligt att någon hyresmedlem skulle väljas som fullmäktig för en förvaltningsenhet där medlemmen inte bor eller att en hyresmedlem skulle väljas till fullmäktig för köande. Men stadgar ska vara tydliga och fullständiga. Och det är långt ifrån självklart att en medlem som bor i en viss förvaltningsenhet men som inte har hyreskontrakt och som inte har överförts till förvaltningsenheten enligt 16 § tredje stycket i stadgarna – det vill säga är en kömedlem som sammanbor med en hyresmedlem – inte får väljas till fullmäktig för förvaltningsenheten.

Skrivningarna i § 14 och § 20 bör alltså förtydligas.

 

Mitt förslag till ändringar framgår av att-satsen nedan, där kursiveringarna markerar ändringarna. I § 14 kan också ett par smärre språkförbättringar införas, och dubbelpreciseringen ”i kvarteret eller i förvaltningsenheten”, som tillkom lite olyckligt, kan korrigeras till ”i förvaltningsenheten”. I § 20 kan information om möjligheten till fyllnadsval läggas till.

 

Eftersom ändringen innebär ett förtydligande av något som alla antagligen är överens om kunde det vara möjligt att alla röstberättigade vid stämman ställer sig bakom ändringen. I så fall kan den i enlighet med 7 kap. 14 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar antas genom endast ett beslut, så att man slipper hålla en extra stämma för ändringen.

 

Om styrelsen anser att texten på någon punkt bör formuleras annorlunda skulle styrelsen kunna föreslå en lydelse som kan antas på motsvarande sätt.

 

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

 

att ändra § 14 tredje stycket och § 20 första stycket 3 i SKB:s stadgar enligt nedan.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 14 tredje stycket

§ 14 tredje stycket

Till fullmäktig, styrelseledamot, ledamot i hyresutskottet eller valberedningen eller suppleant för sådan person kan endast väljas medlem. Till kvartersråden kan både medlemmar som bor i kvarteret eller i förvaltningsenheten och personer som sammanbor med sådan medlem väljas.

Till styrelseledamot, ledamot i hyresutskottet eller valberedningen eller till suppleant för sådan person kan endast medlem väljas. Till fullmäktig för förvaltningsenhet eller suppleant för sådan person kan endast hyresmedlem i förvaltningsenheten – eller kömedlem som enligt 16 § tredje stycket överförts till förvaltningsenheten – väljas. Till fullmäktig för köande eller suppleant för sådan person kan endast kömedlem väljas. Till kvartersråden kan både medlemmar som bor i förvaltningsenheten och personer som sammanbor med sådan medlem väljas.

§ 20 första stycket 3

§ 20 första stycket 3

Fullmäktig eller suppleant förlorar omgående detta uppdrag om han/hon under mandattiden övergår från att hyra till att inte hyra lägenhet i föreningens hus eller vice versa. Detsamma gäller om han/hon flyttar till annan förvaltningsenhet.

Fullmäktig eller suppleant för förvaltningsenhet förlorar omgående detta uppdrag om han/hon under mandattiden slutar bo i förvaltningsenheten. Extra medlemsmöte för fyllnadsval kan då hållas. Fullmäktig eller suppleant för köande förlorar omgående detta uppdrag om han/hon under mandattiden börjar hyra lägenhet i föreningens hus.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Som motionären påpekar finns regler i SKBs stadgar § 20 om när en medlem förlorar sitt uppdrag som fullmäktig i SKB. Exempelvis framgår där tydligt att uppdraget förloras om en kömedlem blir hyresmedlem eller om hyresmedlem flyttar från en förvaltningsenhet till en annan. Läser man både § 14 och § 20 tillsammans finns inte utrymme för feltolkningar. Dock anser styrelsen som motionären påpekar att reglerna kan göras tydligare i framtiden. SKB kommer att ta förslaget i beaktande vid nästa genomgång av stadgarna.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.