Motion – 2015 / 18

År: 2015
Nummer: 18
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Demokratin i SKB och fullgörande av uppdrag

Demokrati innebär att man väljer några som man har förtroende för som får ett visst ansvar och får i uppdrag att utföra vissa uppgifter. De har sedan att svara för hur uppgifterna har genomförts vid den årliga revisionen.

 

Det handlar framför allt om styrelseledamöterna.

 

Det är stor skillnad mellan dem och tjänstemännen i SKB:s förvaltning. Det är styrelseledamöterna som ansvarar för ledningen av SKB och ska se till att SKB sköts i enlighet med lagar, regler och beslut fattade vid föreningsstämman och av styrelsen.

 

En uppgift som styrelsen har är att behandla de motioner som medlemmarna skickar in. Styrelsen avger yttranden med förslag och ska sedan kunna motivera och försvara dessa ställningstaganden.

 

Motionerna till stämman behandlas först vid ett särskilt möte (som förut missvisande kallades beredningsmöte). Men vid det mötet deltar numera i stort sett bara tjänstemän. Man får alltså inte träffa de personer som ansvarar för yttrandena och som ska kunna försvara dem. I stället får man träffa tjänstemän från SKB, som inte alls har ansvaret eller uppgiften att försvara dessa förslag.

 

Vad kan en tjänsteman svara när man frågar varför styrelsen har skrivit som man har gjort? Vilka möjligheter har en tjänsteman att förtydliga och eventuellt föreslå någon justering av förslaget som skulle kunna framföras vid stämman?

 

Än värre är det som hände vid förra årets stämma.

 

Fem styrelseledamöter gick enligt protokollet upp som föredragande under sex motionspunkter, och ytterligare två, ordföranden och VD, gick upp under ytterligare tre punkter. Men under fem motionspunkter var det bara en anställd utan förslagsrätt som gick upp. Men i protokollet är han märkligt nog antecknad som ”förvaltningschef SKB och styrelsens föredragande”.

 

Att anställda får yttra sig över huvud taget regleras genom en formulering i § 24 femte stycket i stadgarna som lades till så sent som vid stadgerevisionen 2007: ”Anställd med ansvar för fråga som behandlas vid föreningsstämman har också rätt att yttra sig vid behandling av denna fråga.” Att en anställd inte kan vara styrelsens föredragande är självklart. En föredragande från styrelsen som får förhinder kan ersättas bara av en annan styrelseledamot.

 

Det finns alltså tyvärr anledning att uttala att styrelsen behöver ta bättre ansvar för hur man hanterar motionerna.

 

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

 

att uttala att styrelsen behöver ta bättre ansvar för behandlingen av motioner.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKBs styrelse medverkar både vid motionsmötet och på föreningsstämman. Motionsmötet har sedan flera år tillbaka delats upp i tre grupper för att samtliga motioner ska hinna behandlas. Det är brukligt att åtminstone en representant från styrelsen ingår i varje grupp. Dessutom deltar styrelsen också i ett stort antal ordinarie medlemsmöten i alla våra förvaltningsenheter samt i det ordinarie medlemsmötet för köande medlemmar. På alla dessa möten behandlas motionerna och styrelsens utlåtanden. Därmed får både förtroendevalda och övriga medlemmar stor möjlighet att diskutera årets motioner med styrelsen.

 

Att en tjänsteman under förra årets stämma yttrade sig under några motionspunkter följde sig av att ansvarig styrelseledamot fått förhinder. Därmed var tjänstemannen den som på absolut bästa sätt kunde förklara styrelsens utlåtande. Dock är det riktigt att tjänstemannen inte var styrelsens föredragande. Lars Rådh, SKBs dåvarande ordförande, hade i ett tidigt stadium yrkat på bifall av styrelsens samtliga förslag och därmed utgjorde det inte något hinder att tjänstemannen gick upp under dessa motionspunkter.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.