Motion – 2015 / 17

År: 2015
Nummer: 17
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Demokratin i SKB och respekt för demokratins regler

Demokrati är också respekt för demokratins regler. Jag tar här upp ett par exempel. Det första exemplet gäller yrkanden i motioner.

 

I fem motioner till förra årets stämma (23, 24, 26, 57 och 64) inleddes yrkandet ”att fullmäktige ger sig självt i uppdrag att …” Det är ett omöjligt yrkande. Föreningsstämman kan ge uppdrag bara till dem som stämman har valt: styrelsen, hyresutskottet, valberedningen och revisorerna. Ingen kan någonsin  ge uppdrag till sig själv.

 

Vad fullmäktige föreslogs göra var också märkligt. Det var i tre fall ”att fundera” över olika saker. I ett fall var det ”att utvärdera hur SKBs ledning uppfyller sitt uppdrag”. Hur skulle det gå till?

 

I tidigare års motioner finns också tveksamma yrkanden, liksom fall där yrkanden saknats eller varit ofullständiga.

 

I sådana fall bör styrelsen – i praktiken först förvaltningen – tala om för motionären att yrkandet inte är korrekt formulerat och ge motionären möjlighet att korrigera yrkandet. Därefter kan man behandla motionen.

 

En del motionärer är helt enkelt ovana och osäkra på formuleringarna. De kan behöva hjälp – och bör få hjälp. I vissa andra fall handlar det snarare om tillrättavisning.

 

Om motionären inte vill ändra bör styrelsen konstatera att yrkandet inte går att behandla och föreslå föreningsstämman att lägga motionen till handlingarna.

 

Det är yrkandet som gäller. En motion utan yrkande är ingen motion.

 

Att behandla vilka motioner som helst utan att kräva något av motionären är inte att vara snäll, utan det är att inte ta demokratin på allvar.

 

När yrkanden saknas eller är svåra att förstå påverkar det hela den efterföljande hanteringen. Medlemmar och kvartersråd har svårt att förstå och kan missuppfatta, liksom fullmäktige. Tid slösas bort på sådant som borde ha retts ut tidigare.

 

Respekt krävs alltså av både motionärer och styrelse. En motionär ska komma med ett förslag som är så formulerat att föreningsstämman kan besluta om det. Och styrelsen har att se till att förslaget behandlas seriöst.

 

Ett andra exempel är följande. Förra årets motion 30 uppgavs vara från bland andra kvartersråden Göken och Hässelby Granälven. Eftersom den andra att-satsen i motionen i praktiken innebar censur av motioner (se min motion Demokratin i SKB och yttrandefriheten) ställde jag mig lite frågande till om två kvartersråd verkligen kunde föreslå detta. Jag bad därför att få se protokollen från kvartersråden.

 

I protokollet från Göken står det att man ”har beslutat” att lämna in motionen. Det tyder på att beslutet tagits tidigare, men då skulle ju det protokollet ha skickats in. För övrigt saknar protokollet märkligt nog underskrift av just den som valdes till protokollförare.

 

I protokollet från Hässelby står det att man har fått en skrivelse om motionen men inte ställer sig bakom den utan i stället tillsammans med andra vill opponera på stämman: De ”tror … inte att en motmotion skulle hjälpa.”

 

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att korrekt protokoll från Göken saknas och att protokollet från Hässelby klargör att man inte står bakom motionen.

 

Jag påpekade detta för SKB men fick rätt allmänt hållna svar om att föreningssekreteraren ”varit i kontakt med bägge kvartersråden och de står bakom motion nr 30” och att kvartersrådet i Hässelby ”inte ändrat sitt ställningstagande” och att deras ”vilja har hela tiden varit att stå bakom motionen”.

 

På hemsidan står det: ”Om en motion ska ställas från ett kvartersråd ska ni skicka in ett protokoll, som visar att beslutet att ställa sig bakom motionen togs som ett majoritetsbeslut vid ett kvartersrådsmöte. Alternativet är att samtliga medlemmar i kvartersrådet skriver under motionen.

 

Det är bra, eftersom bestämmelser om motion från kvartersråd saknas i stadgarna. Men det räcker inte med att ett protokoll skickas in, utan från SKB:s sida måste man kontrollera att protokollet är korrekt och faktiskt anger att kvartersrådet står bakom motionen. Och kvartersrådet behöver förstås besluta och skicka in protokoll.

 

Respekt krävs av både motionärer och styrelse, som ytterst ansvarar för hur förvaltningen hanterar motionerna.

 

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att se över de praktiska rutinerna vid motionshantering så att de formella krav som gäller uppfylls.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

En motion är ett förslag till beslut. SKBs stadgar föreskriver att ”medlem som önskar få ärende upptaget till behandling vid föreningsstämma har att göra framställning härom (motion)”.  I stadgarna finns inte någon regel att en motion måste innehålla ett yrkande.  I de fall där motionen ger mycket knapphändig information om vad fullmäktige ska ställning till brukar förvaltningen redan idag kontakta motionären för ett förtydligande eller omformulering av motionen.

 

På SKBs hemsida samt i oktobernumret av medlemstidningen ”Vi i SKB” finns publicerat en rekommendation för hur en medlem bör skriva en motion för att stämman ska kunna ta ställning till den. På hemsidan kan man dessutom ladda ned en motionsmall.

 

Det är en alltför grannlaga uppgift att ingripa i formuleringar avseende motioner. SKB ska inte lägga sig i hur en medlem skriver en motion. Dock bör fullmäktige som motionären föreslår kunna besluta att lägga motionen till handlingarna om det inte framgår vad som ska behandlas.

 

Angående formella krav för motionshanteringen följs dessa helt. Avseende de två motioner från 2014 som motionären hänvisar till har förvaltningen gjort bedömningen att underlaget var tillräckligt. Vid förfrågan från motionären kontaktade förvaltningen kvartersråden som då bekräftade att detta ställningstagande var riktigt.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.