Motion – 2015 / 15

År: 2015
Nummer: 15
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Demokratin i SKB och yttrandefriheten

Vid förra årets stämma behandlades en motion (nr 30) om att uttala sig mot ägarlägenheter. Men motionens andra att-sats var: ”att SKBs ledning i framtiden avvisar motioner med förslag på att införa ägarlägenheter innan de trycks eller läggs ut på nätet.”

 

Det är ett uppseendeväckande förslag. Ska SKB börja censurera motioner i en viss fråga? Vilken är nästa fråga som drabbas av censur i så fall? Hur kan man över huvud taget föreslå något som innebär censur av motioner?

Styrelsen skrev att det inte är möjligt att avvisa motioner. Men man skrev inget om att förslaget skulle innebära en inskränkning av motionsrätten och yttrandefriheten. Man behandlade det hela som en praktisk fråga och verkade inte se ideologin.

 

Att förbjuda åsikter – eller framförandet av åsikter – är inte rätt sätt att bemöta åsikter man inte delar, sade jag vid stämman, och drog en parallell till att resenärer i tunnelbanan velat att SL skulle ta ned affischer från Sverigedemokraterna. Och jag citerade jag vad Erik Helmerson skrev som en kommentar till detta i DN den 15 maj (se http://www.dn.se/ledare/signerat/cynism-i-renaste-form/):

 

”I stället för att lita på styrkan i sina egna argument verkar allt fler vilja tysta sina motståndare. Gömma undan dem från offentligheten, förpassa dem till något skrymsle där de inte syns, som om de då också skulle upphöra att finnas. Det är inte en framkomlig väg. Yttrandefriheten, även för de åsikter vi avskyr, är för viktig. Att argumentera ner någon kan ge långsiktiga resultat, att spreja eller riva ner en bild skapar bara mer hat och oförsonlighet.”

Jag sade att det är viktigt att SKB står upp för yttrandefrihet och avvisar alla tankar på censur av motioner och yrkade därför avslag på förslaget om detta.

 

SKB:s dåvarande ordförande Lars Rådh sade något om att motionsrätten är en grundläggande rättighet men yrkade ändå bifall till styrelsens utlåtande. Men utlåtandet innebar inte något avståndstagande från förslaget om censur. Tvärtom fanns där den tveksamma formuleringen ”Någon begränsning av medlems motionsrätt är inte aktuell” – som om en sådan begränsning kunde bli aktuell senare. Enligt protokollet från ordinarie medlemsmötet för köande förra året sade han också i en diskussion om motion 34 att ”styrelsen är mycket restriktiv till att stoppa en motion” – som om styrelsen inte är helt främmande för det.

 

Vid voteringen schabblade mötesordföranden bort mitt yrkande om avslag – jag drog inte tillbaka det, som det står i protokollet – så därför blev det bara ett beslut om bifall till styrelsens förslag. Jag anser därför att det behövs ett tydligt uttalande om att SKB ideologiskt står upp för yttrandefriheten.

 

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

 

att uttala att yttrandefriheten är viktig inom SKB:s demokrati och ska värnas.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

I utlåtandet avseende motion 30, år 2014 uttalade styrelsen att ” någon begränsning av medlems motionsrätt är inte aktuell. Att avvisa motioner är inte möjligt. Motion skall enligt § 26 behandlas på föreningsstämma”. Med detta uttalande avsåg styrelsen att förmedla att yttrandefriheten är mycket viktig inom SKBs demokrati och skall värnas.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att      anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.