Motion – 2015 / 14

År: 2015
Nummer: 14
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Demokratin i SKB och vikten av diskussion

I SKB är det högsta beslutande organet föreningsstämman. Där väljs styrelsen och övriga förtroendevalda. Där fattas de övergripande besluten. Där diskuteras alla förslag från styrelsen och alla motioner.

 

För att kunna fatta bra beslut behöver man diskutera. Det räcker inte med att läsa en välskriven motion. Den kan aldrig ta upp allt. Den kan aldrig besvara de frågor som andra medlemmar har.

 

Vid mötet om motioner, förut kallat ”beredningsmöte”, finns möjlighet till diskussion. Men det är en diskussion mellan ett fåtal närvarande om bara en del av motionerna. Och de argument som framförs där måste upprepas vid stämman, så att de som fattar besluten kan ta del av dem – annars har diskussionen egentligen varit förgäves. (Se även motionerna 24 år 2013 och 37 år 2014.)

 

För tio år sedan var antalet motioner lägre, och då kunde man diskutera dem på en stämma en vardagskväll. Men sedan dess har antalet motioner varit kring 50 eller 60, och då räcker inte tiden. Även om förhandlingarna genomförs helt utan paus från 18 till 22, vilket egentligen är orimligt, blir det bara ungefär tre minuter i snitt per motion. Och mycket snabbt införs talartidsbegränsning på två eller tre minuter. Hur mycket hinner man förklara på så kort tid?

 

Om föreningsstämman hölls en lördag skulle det finnas mer tid för diskussion. Förslag om detta har framförts tidigare men förslaget har avstyrkts av styrelsen och avslagits av stämman.

 

Man kan ana förklaringar till att styrelsen inte vill ha så mycket diskussion om motioner. Men varför vill inte fullmäktige ha det?

 

SKB är en ”levande förening”, kan man läsa i SKB-skrifter och på hemsidan. Inte märks det här!

 

Vid senaste stämman var det ännu sämre. Dåvarande ordföranden Lars Rådh yrkade i början av motionsbehandlingen bifall till samtliga utlåtanden från styrelsen. Därmed kunde styrelsens föredragande låta bli att yttra sig om motioner från dem som inte var fullmäktige. Motionären fick tala och kunde inte yrka, styrelsen behövde inte förklara sig, och debatten tog slut – innan den ens hade börjat. För övrigt deltog väldigt få i debatten om motionerna.

 

Vill vi att SKB ska vara en levande förening, en levande demokrati? Vill vi ta vara på medlemmars engagemang? Då behöver vi behandla motioner genom diskussion som verkligen är diskussion. Och då räcker inte en vardagskväll.

 

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

 

att uppdra åt styrelsen att starkt överväga att förlägga ordinarie föreningsstämma till en lördag.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Frågan om föreningsstämman ska förläggas till en lördag har varit uppe vid flera tillfällen. Fullmäktige har dock varje gång beslutat att inte ändra tiden för stämman från vardagskväll till helgdag. Skälet har främst varit att det befaras att många ledamöter har svårt att delta en lördag i slutet av maj.

 

Att låta antalet motioner styra stämman mot att bli tidsmässigt längre behöver i sig inte vara en fördel ur demokratisk synpunkt. Fullmäktige har goda möjligheter att före stämman delta i diskussioner avseende de beslut som ska fattas. Vid både ordinarie medlemsmöten och även motionsmötet ges denna möjlighet till både fullmäktige och motionärer. Som underlag till beslut finns motionshäfte och årsredovisning. Om ledamöterna är väl pålästa och har deltagit i förberedande möten bör en vardagkväll vara tillräcklig för hinna fatta aktuella stämmobeslut.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att           avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.