Motion – 2015 / 13

År: 2015
Nummer: 13
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Demokratin i SKB och transparens och öppenhet

När man arbetar demokratiskt är det viktigt med insyn och öppenhet – att se till att medlemmarna i föreningen har god tillgång till information.

 

I SKB är styrelseprotokollen hemliga – inte ens en fullmäktig får se dem. Frågor om utdrag ur protokollen i vissa frågor har avvisats. Även protokollen från hyresutskottet är hemliga.

 

De enda handlingar från stämman som publiceras på hemsidan är protokoll och motionshäften. I motionshäftena ingår styrelsens förslag. De är alltså ”undangömda” – man kan inte se alla styrelseförslag utan att öppna ett större antal motionshäften.

 

Förslag om val och information om nominerade finns inte heller på hemsidan. De skickas bara ut till fullmäktigeledamöterna. Och senare år har information om nominerade endast funnits tillgängligt vid stämman, kort före den.

 

Vid stämman beslutas om en arbetsordning. Men den finns inte på hemsidan och inte heller som bilaga till protokollet. Därmed är det omöjligt att veta vad som beslutats och gällt vid stämman. Vid förra årets stämma fanns arbetsordningen inte ens tillgänglig i stämmolokalen. För övrigt behövdes det en motion (nr 5 år 2010) för att förslaget till arbetsordning skulle avges skriftligt och skickas ut i förväg – inte bara läsas upp direkt av mötesordföranden.

 

I motion 8 år 2010 föreslogs att styrelsen skulle ”se till att samtliga förslag som behandlas på föreningsstämma publiceras på hemsidan”. Styrelsen svarade att ”motionärens förslag kommer att beaktas tillsammans med övriga förslag som inkommit från medlemmar.” Det är fem år sedan. Ingenting har hänt.

 

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

 

att ge styrelsen i uppdrag att se till att samtliga förslag som behandlas på föreningsstämman publiceras på hemsidan samt

 

att ge styrelsen i uppdrag att även i övrigt arbeta för ökad öppenhet och transparens inom SKB.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB är en kooperativ förening som i detta avseende följer svensk föreningspraxis. Därav är styrelseprotokoll och även protokoll från hyresutskottet ej offentliga för medlemmarna. Som motionären påpekar finns exempelvis motionshäfte med styrelsens utlåtanden publicerat på hemsidan. Styrelsen ser inget hinder att även övriga stämmohandlingar som exempelvis föreslagna nomineringar och arbetsordning ska finnas tillgängliga på hemsidan vid samma tid som kallelsen skickas ut, d.v.s. senast två veckor före stämman.

 

Alla handlingar finns inte tillgängliga i pappersform på föreningsstämman. Dessa är utskickade till samtliga fullmäktige i samband med kallelse och de förväntas att ta med sig dessa till mötet. Att skriva ut hundratals exemplar av alla handlingar är inte försvarbart av vare sig ekonomiska eller miljömässiga skäl. Dock finns ett antal exemplar för t.ex. åhörare som inte fått informationen tillsänt sig.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  bifalla första att-satsen.

 

att                  anse andra att-satsen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bifalla första att-satsen samt att anse andra att-satsen besvarad.