Motion – 2015 / 12

År: 2015
Nummer: 12
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Demokratin i SKB och vad som är en levande förening

På SKB:s hemsida kan man läsa:

 

SKB har en levande föreningsidé som tillvaratar medlemmarnas intresse. Det innebär att medlemmarna deltar aktivt i och har inflytande på föreningens verksamhet genom ett övergripande parlamentariskt system.

I senaste årsredovisning sägs också att ”SKB är en levande förening”. Men det förklaras som 1. minst 83 i nöjdkundindex för hyresmedlemmar, 2. ingen minskning av antalet föreningsmöten och deltagare, 3. fungerande kvartersråd i varje kvarter och 4. att medlemmarna får bra information.

 

Inget sägs om det som rimligen är det viktigaste: möjligheten till inflytande dels i kvarteren, dels genom motioner.

 

Punkt 1 handlar bara om hur nöjd man är med boendet. Punkt 2 är bara ett kvantitativt mått som inte säger något om hur mötena fungerar. Punkt 4 handlar bara om att SKB ger information – inte att det handlar om dialog. Punkt 3 är den som mest avspeglar aktivitet hos medlemmarna, men inte heller här nämns inflytande.

 

Pekar detta på att styrelsen vill uppmuntra föreningsverksamheten, i kvarteren och genom motioner, så att SKB verkligen är en levande förening?

Det finns en föreningssekreterare. Men på sidan Kontakt på hemsidan är hon osynlig. Och mejladressen foreningssekr@skb.org existerar inte. Varför är det så?

 

Engagemang och inflytande” är en stor rubrik på sidan 15 i senaste årsredovisning. Strax därunder står det: ”Engagemang och inflytande från våra medlemmar är själva grunden för verksamheten.” De orden bör tas på allvar.

 

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

 

att ge styrelsen i uppdrag att revidera målet om en ”levande förening” så att det inkluderar sådant som verkligen innebär inflytande för och engagemang från medlemmarna.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB är i högsta grad en levande förening med ett stort engagemang från många medlemmar.

 

Inte minst våra medlemsenkäter till både boende och köande visar på detta med stor svarsfrekvens och höga betyg. I enkäten har också frågor ställts om demokratin i SKB. Svaren visar att medlemmarna har stort förtroende för samtliga förtroendevalda organ. Resultaten visar också att många medlemmar tar del av information på både hemsida och i medlemstidning. Kommunikationskanaler som båda får mycket högt betyg i undersökningarna.

 

I kvarteren finns betydande möjlighet till inflytande bl.a. genom våra kvartersråd som i dag finns representerade i de allra flesta av våra förvaltningsenheter. Kvartersråden har möten flera gånger per år där representanter från förvaltningen deltar. Dessutom inbjuds kvartersråden till en budgetdialog med förvaltningen och har därmed möjlighet till inflytande över planerade underhållsåtgärder i kvarteret där man bor.

 

Att motionsverktyget används mer och mer av våra medlemmar är också mycket tydligt. Antalet motioner till SKB har stigit för varje år i och med att föreningen växer. I år har hela 77 motioner inkommit. Motionerna behandlas naturligtvis med stor omsorg av styrelsen. Genom information på SKBs hemsida och i medlemstidningen Vi i SKB påminns medlemmarna varje år om möjligheten att skriva motioner.

 

Samtliga medlemmar i SKB, både hyres- och kömedlemmar, inbjuds också till det ordinarie medlemsmötet varje år. Här ges förutom möjlighet att välja fullmäktige också tillfälle till engagemang och diskussioner.

 

I SKBs femåriga affärsplan finns också inskrivet ett specifikt mål om att SKB ska vara en levande förening. Målet ska mätas genom enkätundersökningar.

 

Mailadress till föreningssekreteraren under fliken ”Kontakt” på SKBs hemsida är en god idé och ska beaktas i och med lanseringen av SKBs nya hemsida som kommer att ske under året.

 

Sammanfattningsvis menar styrelsen att SKB fullt ut lever upp till att vara en ”levande förening”.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionen besvarad.

 

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.