Motion – 2007 / 4

År: 2007
Nummer: 4
Motionsställare: Camilla Rudeberg, hyresmedlem i Köksfl äkten

Om byte av kötid vid lägenhetsbyten

För att inte lägenheter ska försvinna som möjlighet för köande så tycker jag så här:
Om man fått en lägenhet och byter bort den utandför SKB så förlorar man sin kötid.
Om man fått en lägenhet och byter den inom SKB får man också byta sin kötid till det
som den andra har.
Höj insatserna överlag i innerstaden och andra attraktiva områden, detta skulle minska
intresset för svarthandel då det inte fi nns så stor vinst att hämta.
Alla dessa förslag skulle minska risken för bostadsspekulation och svarthandel. SKB är
en väldigt bra boendeform men måste värna mer om sina lägenheter så de stannar inom
föreningen och inte dras med i svarthandeln.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKBs turordningssystem bygger på att turordningen följer medlemskapet. Om turordningarna
skulle skiftas vid interbyte innebär det att turordningen följer objektet. Vid byte
skulle det innebära att det inte bara skulle vara lägenhetens egenskaper som skulle vara
av intresse, utan även byteskontrahentens turordning. Detta skulle försvåra vid internbyte
vilket kan innebära att hyresmedlemmen hellre väljer att byta lägenheten externt utanför
föreningen. Ett byte av turordning skulle även innebära att en person går förbi ett stort
antal köande medlemmar och kringgår turordningen för övriga medlemmar.
Motionären vill också att boinsatserna i det äldre fastighetsbeståndet, producerat / förvärvat
före år 2000, skall höjas för de fastigheter som ligger i innerstaden. Enligt styrelsens
mening är det viktigt att SKBs hela lägenhetsbestånd kan attrahera medlemmar ur alla
inkomstklasser. En höjning av insatserna i innerstaden skulle försvåra för vissa grupper
att hyra lägenhet i detta område.
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen föreningsstämman att avslå motionen.
 

Beslut

Föreningsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag avslå motion nr 4