Motion – 2015 / 8

År: 2015
Nummer: 8
Motionsställare: Göran Gardelius, hyresmedlem Brunbäret

SKB, valberedningens arbete för jämställd styrelse

För motion nr 33/2014 ”Ökad representation/förbättrad jämställdhet” uttalade stämman: ” vikten av en jämnare könsfördelning vid val till föreningens organ”. Jag tycker att SKB år 2015 behöver en vassare utformning av jämnställdhetsarbetet. SKB bör ligga i framkant när det gäller att arbeta för jämn könsfördelning.

I Svensk kod för bolagsstyrning, utgiven av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, har ett förtydligande gjorts avseende valberedningens arbete för en jämn könsfördelning. Texten giltig from 1 januari 2015 har följande lydelse:
”I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i 4.1 om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.”
”Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i 4.1 om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.”

Jag menar att dessa texter ovan samt 4.1 (text finns nedan) bör utgöra några av grundbultarna för valberedningens arbete i SKB. Om de är till gagn för stora som små aktiebolag, är det till gagn för SKB som ekonomisk förening.

 

Jag yrkar att medlemsstämman beslutar att:

–          En jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen såväl som i andra föreningens organ

–          Valberedningen ska i förslag till styrelse motivera sitt förslag mot bakgrund av att jämn könsfördelning eftersträvas

–          Valberedningen ska på stämman lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits och motivera sina förslag, särskilt mot bakgrund av att en jämn könsfördelning ska eftersträvas

–          De krav och riktlinjer som olika stämmor antagit för valberedningens arbete (bl.a de tre kraven ovan) sammanfattas i formella anvisningar/riktlinjer. Detta som komplement till stadgarna.

Referenser:
www.bolagsstyrning.se
Svensk kod för bolagsstyrning, revision januari 2010
Svensk kod för bolagsstyrning, ändring/komplettering giltig from 1 januari 2015

4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning lyder:
”Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.”

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären refererar till 2014 års motion nr 33 som behandlade jämnställdhet i SKBs styrelse och andra förtroendeorgan. Styrelsen delar motionärens uppfattning att frågan är av mycket stor betydelse. Företagsledningen arbetar aktivt med att försöka uppnå en jämn könsföredelning vid rekryteringsprocesser och valberedningens arbete är mycket noga underbyggt och strävan att finna kandidater för att erhålla jämställdhet styrelse och andra förtroendeorgan finns redan idag. Sammanfattningsvis kan sägas att SKB redan idag arbetar efter motionärens målsättning.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.