Motion – 2015 / 7

År: 2015
Nummer: 7
Motionsställare: Monica Odén Berggren, fullmäktigesuppleant köande

Yttrandefrihet

Yttrandefriheten innebär att varje person får använda alla ord som den vill i tal, skrift och andra uttrycksmedel. Ett samhälle utan yttrandefrihet är inte ett demokratiskt och humant samhälle. En förening utan yttrandefrihet är inte demokratisk och är inte bejakande och vänligt inställd till sina medlemmar.

 

Vi är några SKB medlemmar som sedan år 2012 har motionerat och argumenterat för att yttrandefriheten i SKB ska följa den svenska grundlagen. Fullständig informationsfrihet till alla medlemmar om innehållet i motionerna är också en jämlik rättighet. Det innebär att motioner till den årliga fullmäktigestämman ska tryckas i SKB-tidningen ”Vi i SKB” utan att ord byts ut, utan att meningar görs om, utan att innehållet till följd av förvaltningens omskrivningar och förkortningar gör motionens innehåll meningslöst. Det är inte en ”service” (som det påstås) att förvanska medlemmarnas motioner. Motioner är medlemmarnas förslag till utveckling av föreningens verksamhet: boendeekonomi, standard, nybyggnation och förvaltning. Ledningen och styrelsen ska respektera läsarna och medlemmarna som skriver. Inte kränka dem!

 

Förslag

Med referens till motionerna nr 26 år 2012, nr 27 år 2012, nr 22 år 2013, nr 23 år 2013 och denna motion år 2015, föreslår jag att all dränering av motionstext i form av censur omedelbart upphör i SKB:s tryckta texter!

Jag föreslår att motionerna trycks på lättare papper t ex 70 g, som inlaga och nitas i mitten av tidningen ”Vi i SKB”. Det är då lätt att lyfta ur inlagan för de medlemmar/fullmäktige som inte vill bära på det tunga motionshäftet.

 

Yrkande

 

Jag yrkar att fullmäktige beslutar

 

Att svenska grundlagen, regeringsformens 2 kap. samt regeringsformens 2:10 följs i SKB

 

Att alla motioner i sin helhet trycks i ”Vi i SKB”.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären refererar till tidigare motioner och styrelsen har inte ändrat sitt ställningstagande i frågan.

 

Styrelsen anförde då att det är SKBs fullmäktigeledamöter som diskuterar och fattar beslut på föreningsstämman. Som beslutsunderlag finns de handlingar som tillställs varje ledamot. När det gäller motionsbehandlingen är det motionshäftet som utgör beslutsunderlag. Motionshäftet redovisar samtliga motioner liksom styrelsens utlåtanden i oavkortat skick. Övriga medlemmar i föreningen har också möjlighet att ta del av motionstexterna genom att motionshäftet finns publicerat på SKBs hemsida. Det går också bra för medlemmar att få motionshäftet hemskickat av SKBs förvaltning. Därutöver distribueras motionshäftet i ett stort antal till varje kvarterslokal. Det betyder att de medlemmar som vill lätt kan ta del av samma material som fullmäktiges ledamöter. I tidningen Vi i SKB anges mycket tydligt att motionerna publiceras i förkortad form. Dessutom anges tydligt var medlemmaran kan ta del av motionerna i oavkortat skick. Av miljömässiga och ekonomiska skäl är det inte heller lämpligt att trycka en separat bilaga som motionären föreslår.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.