Motion – 2015 / 6

År: 2015
Nummer: 6
Motionsställare: Vem blir föreslagen (nominerad) till förtroendeposter? Är det hemligt?

Monica Odén Berggren, fullmäktigesuppleant köande

Öppenhet och transparens är grundpelare i en demokrati. Ekonomiska föreningar utvecklades därför att det är en associationsform som skulle vara jämlik och rättvis för alla medlemmar på flera plan. Inskrivet i den ekonomiska föreningslagen. Den juridiska definitionen är: frivilligt bildad sammanslutning för samverkan för i första hand ekonomisk verksamhet.

 

När nomineringar till förtroendeposter kommer in till SKB hålls de hemliga för medlemmarna. Vilken typ av stat/land skulle Sverige vara om vi medborgare tvingades rösta på hemliga riksdagsmän? Till och med urvalet av kandidater hålls hemliga ända in i sista minuten då valberedningen eller någon utvald (också hemlig) under pågående föreningsstämma vid dagordningens punkt för val, plötsligt reser sig upp och läser namn från en papperslapp.

 

Varför detta hemlighetsmakeri?

 

Varför får inte de utvalda kandidaterna gå upp på podiet och presentera sig? Och berätta vad och hur de tänker främja SKBföreningens utveckling och framtid? Visa sin vilja att utföra sitt uppdrag på bästa sätt för medlemmarna. Kandidaterna ska naturligtvis också svara på eventuella frågor från de närvarande fullmäktigeledamöterna.

 

OBS! Det finns inte någon valberedning för kömedlemmarna. Kömedlemmarnas ordinarie möte i början av maj väljer sina egna representanter till fullmäktige. Mellan åren 2010 och 2014 har av ca 45 ledamöter endast varit i genomsnitt 12 kvinnor. Kvinnor som har nominerats har inte blivit valda. Varför denna manliga dominans? Har kvinnliga medlemmar i SKB ett lägre ”värde” än män?

 

Förslag

SKB hade 2013 en balansomslutning: 5 miljarder 112 miljoner 112 tusen (källa: Årsredovisning 2013). Att hålla nomineringar till styrelsen hemliga för medlemmarna ända fram till valögonblicket i den här ekonomiska föreningen är inte ett arbetssätt som stämmer med den tid som vi befinner oss i. Därför är jag övertygad om att medlemmarna vill ha en förändring. Jag föreslår att alla nomineringar som kommit in till SKB läggs ut på hemsidan. Så gör flera stora ekonomiska föreningar och några av dem sänder namnen direkt till medlemmarna via e-post.  Jag föreslår att alla nomineringar som valberedningen enats om till olika förtroendeposter, senast 3 veckor före den årliga föreningsstämman, läggs ut under rubriken: Valberedningen har nominerat följande personer: …

Yrkande

Jag yrkar att fullmäktige beslutar

 

Att samtliga nomineringar som kommit in till SKB läggs ut läsbart för medlemmar på SKB:s hemsida under rubriken: Årets inkomna nomineringar. De bör vara sorterade mot de uppdrag som de har nominerats till.

 

Att de av valberedningen utvalda nomineringarna senast 3 (tre) veckor före föreningsstämman läggs ut på SKB:s hemsida under rubriken: Valberedningen har nominerat följande personer …

 

Att de av valberedningen nominerade personerna bör kort presentera sig på stämman, enligt ovan beskrivning, och svara på eventuella frågor från fullmäktigeledamöterna, allt ska ske före valet.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Idag informeras fullmäktige senast två veckor före stämman om de av valberedningen föreslagna nomineringarna till styrelse, hyresutskott och revision. Informationen skickas ut tillsammans med kallelse till föreningsstämman. Styrelsen anser att denna information bör kunna publiceras på hemsidan vid samma tid. Att komplettera listan med de ej föreslagna nomineringarna är inte helt okomplicerat eftersom dessa personer av integritetsskäl kanske inte längre vill stå med.

 

En kort presentation av de av valberedningen föreslagna nomineringarna på föreningsstämman är en god idé och bidrar till att fullmäktige på ett bättre sätt ska kunna fatta sina beslut i valfrågan.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse första och andra att-satsen besvarad.

 

att                  bifalla tredje att-saten.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att anse första och andra att-satsen besvarad samt att bifalla tredje att-saten.