Motion – 2015 / 5

År: 2015
Nummer: 5
Motionsställare: Monica Odén Berggren, fullmäktigesuppleant köande

Vem deltar i ordinarie mötet för SKB:s majoritet?kömedlemmar?

Varje år i början av maj är det ordinarie mötet för kömedlemmar. På mötet sker val och fyllnadsval. Representationen i fullmäktige för 76 273 medlemmar är 40 %. Medlemmar som tecknat hyreskontrakt är i antal 7 474 och de har 60 % av representationen i fullmäktige. (Källa: Årsredovisning 2013 medlemsantal per 2013-12-31.)

Protokollsanteckningar för ordinarie mötet då val sker saknar närvarolista som bilaga trots att det utses en justeringsman/kvinna. Vilka medlemmar som är närvarande och röstar in representanter för de 76 273 medlemmarna vet vi inte.

 

Förslag

I min motion nr 11 år 2013 föreslog jag att alla mötesdeltagare på köandes årsmöte, ordinarie, vid ingången till lokalen skriver sitt namn och medlemsnr på en närvaroförteckning (+ namnförtydligande)som bifogas köandes årsmötesprotokoll. Denna motion nonchalerades av styrelsen.

Nu är det 2015. Demokrati kräver öppenhet. Att nonchalera är lågt. Det är en rättighet för medlemmar som satsar/lånar ut/deponerar så oerhört stora summor pengar till SKB, att val av representanter, som på årsstämmor avgör viktiga ekonomiska beslut för medlemmarna, sker öppet. Väljarna ska inte vara anonyma i en ekonomisk förening. Boendemedlemmarna är inte anonyma för varandra. Varje år får kvartersråden en lista över samtliga medlemmar som bor i fastigheten/kvarteret.

Ett kompletterande demokratiskt krav är att de valda, oavsett om de är fullmäktige eller suppleanter, ska lämna sitt telefonnummer och e-post adress till föreningssekreteraren att skriva in i förtroendevaldas register. Vi använder idag den ekonomiskt billigaste kontaktvägen för att nå varandra. Det är därför inte OK mot andra medlemmar att den förtroendevalde inte lämnar ut telefon nr och/eller e-post adress. Att visa förtroende är att vara tillgänglig.

Yrkande

 

Jag yrkar att fullmäktige beslutar

 

Att närvarolista med medlemmarnas namnteckning + förtydligande, upprättas vid entrén till ordinarie mötet för kömedlemmar och bifogas protokollet

 

Att alla valda förtroendemedlemmar för köfullmäktige resp. suppleanter på namnlistorna lämnar telefonnummer och e-post adress.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen har i tidigare motion besvarat motionärens yrkande och ställningstagandet är fortfarande detsamma. Alla köande medlemmar som deltar på ordinarie medlemsmötet för köande medlemmar måste idag visa upp ett giltigt medlemsbevis. Detta får anses som tillräckligt. Ovanstående hantering följer lagstiftning, föreningens stadgar och föreningspraxis.

 

Av hänsyn till de förtroendevaldas integritet har SKB hittills valt att endast publicera de telefonnummer och mailaddress till de fullmäktige som givit sitt medgivande till detta. Dock håller styrelsen med motionären om att det är viktigt att de förtroendevalda är nåbara för alla medlemmar. SKB har i skrivelser till fullmäktige påpekat vikten av att de lämnar sina kontaktuppgifter. Att göra publiceringen tvingande är i dagsläget inte aktuellt.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att                  avslå första att-satsen.

att                  anse andra att-satsen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå första att-satsen samt att anse andra att-satsen besvarad.