Motion – 2015 / 4

År: 2015
Nummer: 4
Motionsställare: Monica Odén Berggren, fullmäktigesuppleant köande

Dokumentation av samtliga närvarande på SKB:s ordinarie stämma

Stockholms Kooperativa bostadsförening, ekonomisk förening, växer ekonomiskt för varje år och blir allt mer kapitalstarkt. Endast en (1) gång per år samlas styrelsen, representanter för 83 747 medlemmar som är 69+45 (boende+köande) fullmäktigeledamöter, auktoriserad revisor, förtroendevalda revisorer, anställda och åhörare på årets stämma.

 

Årsstämman 2014 kunde vi tjänstgörande fullmäktige inte höra eller se att medlemmarnas förtroendevalde revisor Håkan Nord eller suppleanten Ann-Christine Viljanen var närvarande och framförde sina rapporter vilket är deras uppdrag. Att förtroendevalda revisorer slår samman sin rapportering med den auktoriserade revisorn väcker givetvis frågetecken hos medlemmarna. Ingen organisation, i det här fallet denna ekonomiska förening, är så perfekt att det inte finns något för en förtroendevald revisor att påpeka eller lyfta fram.

 

Jag känner väl till att det här förslaget inte är ett obligatoriskt krav enligt den ekonomiska föreningslagen.

Förslag

Vi medlemmar finner det värdefullt om samtliga deltagare på SKB:s ordinarie stämma en (1) gång per år finns med protokollet i en förteckning övriga deltagare med rubrikerna: styrelseledamöter, revisorer, förtroendevalda, anställda och åhörare.

 

Yrkande

Jag yrkar att fullmäktige beslutar

 

Att en närvaroförteckning med rubrik Övriga deltagare bifogas stämmoprotokollet och att denna förteckning är indelad i rubrikerna styrelseledamöter, revisorer, förtroendevalda, anställda och åhörare.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Fullmäktiges namn finns alltid bifogat till stämmoprotokollet. Listan utgör därvid röstlängden. En röstlängds funktion är att visa att stämman är beslutsmässig. Fullmäktigesuppleanter som ej tjänstgör på stämman finns också speciellt nedtecknade i aktuell lista. Styrelse och revisorer förutsätts alltid vara närvarade eftersom de är föredragande.

 

Enligt svensk föreningspraxis bifogas endast röstlängden till stämmoprotokollet. Styrelsen anser inte att det finns behov att komplettera protokollet med den information som motionären efterfrågar.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.