Motion – 2015 / 2

År: 2015
Nummer: 2
Motionsställare: Magnus Thelin, fullmäktig Gröndal

Markera tanken att människor kan hyra bostad på lika villkor

I SKBs stadgar finns idag ingen markering av tanken att rätten att hyra bostad samt rätten att delta i föreningsverksamheten ska vara oberoende av ras, religion, sexuell läggning, hudfärg, politisk övertygelse eller statstillhörighet.

 

Jag yrkar:

 

– att föreningsstämman beslutar bifalla min motion om att SKBs stadgar kompletteras med en markering att rätten att hyra bostad samt rätten att delta i föreningsverksamheten ska vara oberoende av ras, religion, sexuell läggning, hudfärg, politisk övertygelse eller statstillhörighet.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Gemensamt utlåtande från styrelsen i motionerna 1 och 2.

Styrelsen stödjer motionärernas tanke att SKB ska vara en förening där medlemskap inte ska få nekas på diskriminerande grund.

 

Inom svensk föreningspraxis har vissa föreningar valt att tydligt reglera i sina stadgar att föreningen är t.ex. politiskt eller religiöst obunden. Andra organisationer har valt att inte utskriva något alls om detta men står ändå för samma ställningstagande. Dock anser styrelsen att det kan vara lämpligt med en skrivning i stadgarna angående SKBs ståndpunkt. Vi kommer att ta förslagen i beaktande vid nästa genomgång av stadgarna.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionerna besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionerna besvarade.