Motion – 2015 / 1

År: 2015
Nummer: 1
Motionsställare: Åsa Janlöv, Kjell Jakobsson, Gunilla Persson, Bengt Persson, Bo Norrbom, Carl Henric Bramelid, Helmi Köhler och Bertil Nyman,fullmäktige köande, samt Göran Lindh, Göte Långberg, Thomas Linderstål, Kristina Harbom och Ulla Andén, fullmäktigesuppleanter köande

Partipolitiskt eller religiöst ställningstagande

SKBs ändamål är att bygga och förvalta bostäder med kooperativ hyresrätt. I frågor som rör detta kan SKBs stämma fatta beslut.

I motion i maj 2014 föreslogs stämman stödja ett politiskt parti. Styrelsen ansåg det stred mot grundläggande värderingar och föreslog avslag på motionen vilket också blev beslutet.

SKBs förening skall vara politiskt och religiöst obunden. Detta borde framgå av stadgetexten.

Motionärerna vill därför föreslå

att stadgarna på lämpligt ställe kompletteras med texten:
”SKBs förening är partipolitiskt och religiöst obunden”.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Gemensamt utlåtande från styrelsen i motionerna 1 och 2.

Styrelsen stödjer motionärernas tanke att SKB ska vara en förening där medlemskap inte ska få nekas på diskriminerande grund.

Inom svensk föreningspraxis har vissa föreningar valt att tydligt reglera i sina stadgar att föreningen är t.ex. politiskt eller religiöst obunden. Andra organisationer har valt att inte utskriva något alls om detta men står ändå för samma ställningstagande. Dock anser styrelsen att det kan vara lämpligt med en skrivning i stadgarna angående SKBs ståndpunkt. Vi kommer att ta förslagen i beaktande vid nästa genomgång av stadgarna.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att                  anse motionerna besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionerna besvarade.