Motion – 2014 / 69

År: 2014
Nummer: 69
Motionsställare: Göran Gardelius, hyresmedlem Brunbäret

Hyreshöjningar – potential för rationalisering

Inom konkurrensutsatta branscher tvingas man ständigt rationalisera och effektivisera verksamheten. Detta för att hålla konkurrenskraftiga priser och förmågor hos varor och tjänster gentemot konkurrenter och presumtiva kunder. Bolag i länder med förhållandevis hög kostnadsnivå, kan på detta sätt behålla konkurrenskraften gentemot företag i länder med lägre kostnadsnivåer.

 

Byggbranschen inom Sverige är ju inte känd för att ha en hög effektivitet, inte heller råder någon stark konkurrens.

I det brev som gick ut till oss boende ang. utfallet av förhandlingarna inför 2014 års hyror, så nämns bara kostnadssidan som bakgrund till hyreshöjningen, inte ett ord om rationaliseringar och effektiviseringar inom verksamheten. VD skriver i sitt brev av den 24 november2013 efter hyresförhandlingarna för 2014: ”Kostnaderna för drift, underhåll och administration ökar årligen.” För åren 2012 och 2013 skriver man: ”Kostnaderna för drift, underhåll och administration ökar årligen. Inte bara i år, utan så är det varje år.” Jag tycker inte att vi medlemmar ska nöja oss med detta. Det går absolut att rationalisera verksamheten så att det påverkar hyresnivån.

 

SKB agerar ju inom fastighets- och byggbranschen, branscher som inte aktivt behövt arbeta med effektiviseringar. Jag menar att om SKB tillämpar olika fastighetsägares/-förvaltares ”best practise” kan man på så sätt motverka kostnadsökningar. Men för att nå dit räcker det inte med att göra halvhjärtade satsningar. Förutom effektiviseringar av el-, värmeförbrukning etc. behövs ett målinriktat arbete med effektiviseringar inom drift, administration och övriga verksamhetsområden för att aktivt motverka kostnadsökningar.

 

De årliga hyresförhandlingarna mellan verkställande ledningen i SKB, styrelsen och hyresutskott bör utgöra en utgångspunkt för denna diskussion, där den verkställande ledningen har att redovisa:

 

–          vilken effektivitet som finns i verksamheten: fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, administration etc. (jämförelsetal jäntemot jämförbara verksamheter borde finnas – inom fastighetsförvaltning etc, ex vis kostnad för hyresadministration inkl. aviutskick…..)

–          vilka åtgärder som är planerade för nästkommande år, och vilken rationaliseringspotential dessa åtgärder har

 

Dessa diskussioner resulterar i en värdering av SKB’s förmåga och potential till förbättringar/rationaliseringar. Utifrån denna värdering ska styrelse och medlemsrepresentanter i hyresutskottet ställa krav på att rationaliseringar/effektiviseringar ska genomföras/få effekt och därmed utgöra en av grunderna för överenskommen hyressättning.

 

I syfte att öka takten på effektiviseringar och aktivt minska höjningarna av hyresnivån yrkar jag att stämman beslutar att:

 

–          VD får i uppdrag att starta förbättringsarbete med målsättningen att nå branschens ”best practice” i de olika verksamhetsområden som SKB verkar i

–          Underlag till hyresförhandlingarna ska innehålla redovisningar och diskussion kring gjorda och kommande investeringar/rationaliseringar, jämförelse med ”best practice” inom branschen och hur detta beräknas påverka kostnader/bidra till effektivisering av SKB’s verksamhet

–          Hyresutskottet ska, vid behov, kunna anlita konsult/-er som kan stödja dem i analysen av redovisade data hur SKB står sig i förhållande till branschens ”best practice”. Detta för att få underlag till en diskussion alt. krav om möjliga alt. nödvändiga besparingar inom delar av SKB’s verksamhet som har störst potential till förbättring

–          Redovisning i årsberättelsen för 2014 bör innehålla en (första) sammanställning av pågående och planerade rationaliseringar och effektiviseringar, tillika att jämförelse görs gentemot ”best practice”

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

För att bedriva en framgångsrik verksamhet i en förening som SKB krävs att många saker fungerar. Verksamheten måste bedrivas rationellt och kostnadseffektivt. Det krävs också att medlemmarna, särskilt hyresmedlemmarna, är nöjda med den service och kvalitet som levereras. Det går således inte enbart att fokusera på ekonomi utan det finns en mängd aspekter som måste bevakas och skötas på ett lämpligt sätt. Exempel på det är att ha en bra hantverks- och serviceorganisation. Miljöfrågorna får allt större utrymme. Nyproduktionen är i SKB en mycket viktig del som måste genomföras med kvalitet och långsiktighet. Att kostnaderna för verksamheten ökar årligen är inget konstigt, så är det för alla bostadsföretag. Precis som nämns i motionen ökar kostnaderna för drift, underhåll och administration. Detta kan exemplifieras genom olika taxeökningar för till exempel sophantering, vatten och avlopp. Likaså ökar entreprenörskostnader, löner etc. Till del kan kostnadsökningar mötas genom effektiviseringar och rationaliseringar. Det finns dock en risk att detta slår direkt mot levererad service. SKBs hyresmedlemmar är mycket nöjda med den service som levereras. Att sänka servicen för att sänka kostnaderna kan upplevas som kontraproduktivitet.

 

SKB kan i många avseenden jämföras med såväl allmännyttiga som privata bostadsföretag. Precis som motionären föreslår bör alltså SKB jämföra sig med liknande bostadsföretag för att få en uppfattning om effektivitet och levererad service. Detta gör också SKB regelbundet genom jämförelser avseende ekonomi, nyckeltal, effektivitet, levererad service etc. Vid sådana jämförelser kan konstateras att SKB driver verksamheten på ett effektivt sätt. Kostnader för drift, underhåll och administration ligger mer 10 % lägre än genomsnittet för bostadsföretag i Stockholmsregionen. Olika åtgärder vidtas löpande för att fortsätta effektiviseringen av verksamheten.

 

Samtidigt har SKB än högre nivå på fastighetsförvaltningen än de flesta andra bostadsföretag. Detta visar sig vid de jämförelser av servicekvalitet som görs löpande av professionella undersökningsföretag. Vid sådana undersökningar placerar sig SKB alltid i topp. Som bekant har SKB vid den senaste stora undersökningen (2013) om förvaltningskvalitet fått utmärkelsen som bästa företag i Sverige i sin storleksklass. Detta för tredje gången i rad.

 

SKB bedriver alltså verksamheten på ett effektivt sätt vilket bör glädja motionären. Ett stort fokus ligger på detta och kommer att så göras även i framtiden.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman

 

att                  anse motionen besvarad.

 

 

Hyresutskottets utlåtande över motion 69

 

Hyresutskottet lägger stort fokus på kostnadseffektivitet vid de årliga hyressamråden. Uppfattningen är dock att SKB har bra kontroll på detta.

Motionären skriver ”De årliga hyresförhandlingarna …. ”.  Vi vill förtydliga att det inte är en hyresförhandling som sker mellan styrelsen och hyresutskottet, utan ett samråd. Styrelsen har alltid sista ordet.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att anse motionen besvarad.