Motion – 2007 / 3

År: 2007
Nummer: 3
Motionsställare: Ola Kjellberg, köande medlem

Om förändrat turordningssystem

En av de viktigaste frågorna i SKB är frågan om turordningsreglerna. SKB har 6 637 lägenheter
och 79 035 medlemmar (uppgift från 2006-12-12). Färre än 10 procent av SKBs
medlemmar har alltså en SKB-lägenhet. Det säger sig självt att det är dags för förändringar
av turordningssystemet. Totalt har sex motioner under åren 2003-2006 avseende
kötiderna med olika motionärer lämnats in. Alla motioner har blivit avslagna med vaga
motiveringar om att folk i större utsträckning skulle byta bort sina lägenheter externt om
de förlorade sin turordning vid kontraktsskrivning i SKB. Men redan i dag är ju SKB
bunden av hyreslagen vad gäller bytesrätten. Det är inget SKB kan göra nåt åt utan föreningen
borde i stället tänka på hur turordningssystemet ska moderniseras. SKB skriver
ju själva att andra bostadsföretag tillämpar regeln att man förlorar sin turordning när man
skriver kontrakt och får börja om från början. Detta tillämpas redan av de fl esta andra
bostadsbolag.
Det föråldrade turordningssystemet inom SKB gör köande medlemmar missnöjda och
vissa vill till och med lämna föreningen i protest. SKBs undersökning av medlemmarnas
inställning till föreningen visar att de fl esta är nöjda och medlemsantalet i SKB ökar. Att
antalet medlemmar ökar torde delvis ha att göra med att bostadssituationen i Stockholm
är så akut, så i ren desperation söker människor medlemskap i föreningen trots att utsikterna
att få lägenhet är små. Åtminstone för dem som vill ha attraktiva innerstadslägen30
heter med låg hyra. Enligt enkäten 2005 bland köande medlemmar vill 50 % bo i innerstan
och bara 7 % i ytterområden. Tyvärr var den viktigaste frågan för köande medlemmar
inte med, nämligen Anser du att kötiderna i SKB är rimliga? Svaret på denna fråga torde
delvis avspegla sig i frågan Hur nöjd är du med ditt medlemskap i SKB totalt sett? Där
är bara 22 % helt nöjda, medan hela 38 % ger underbetyg, dvs 3 poäng av 5 eller mindre
(SKBs enkät om köande medlemmars syn på medlemskapet i SKB).
I dag ägnar sig många med bra turordning bara åt att fl ytta runt bland SKBs lägenheter.
De har blivit en slags ”boendeadel” inom SKB där det bara är att välja och vraka och
fl ytta till en lite större lägenhet, lite större balkong eller lite snyggare köksluckor. Skräckexemplet
var en person som fi ck en mindre lägenhet på Orvar Odds väg i höstas med turordningen
januari 1947, dvs 59 års kötid.
För att motverka detta ”boendeadelssystem” inom SKB måste något med kötiderna hända
vid kontraktsskrivningen. Med reformer beträffande turordningsreglerna står SKB bättre
rustat att möta framtidens krav på en föränderlig bostadsmarknad. Förändringarna borde
gälla från 1 jan 2008.
Med stöd av ovanstående yrkar jag därför på följande:
1. att föreningsstämman beslutar att förändra SKBs turordningssystem, så att medlemmarnas
kötider nollställs vid kontraktsskrivning
eller
2. att föreningsstämman beslutar att förändra SKBs turordningssystem, så att medlemmarnas
kötid halveras vid kontraktsskrivningen
eller
3. att föreningsstämman beslutar att förändra SKBs turordningssystem, så att medlemmarna
förlorar 10 år vid kontraktsskrivningen
och
4. att föreningsstämman utser en utredningsgrupp att utreda frågan ytterligare.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB är en förening som är öppen för alla. I tidningen Vi i SKB skrivs regelbundet om
kötiderna i SKB. Denna information fi nns även på föreningens hemsida liksom i årsredovisningen.
SKB har av naturliga skäl ingen möjlighet att anvisa lägenheter till alla medlemmar.
Det föreningen kan göra är att så tydligt som möjligt informera om kötider m m
samt att fortsätta producera nya bostäder.
Styrelsen anser att de långa kötiderna sammanhänger med att föreningen har för få lägenheter
i förhållande till det stora medlemsantalet. Det är styrelsens ambition att fortsätta
nyproduktionen av bostäder för att skapa en rörlighet inom beståndet till gagn för föreningens
medlemmar.
Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen.
 

Beslut

Föreningsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag avslå motion nr 3 ang förändrat turordningssystem