Motion – 2007 / 2

År: 2007
Nummer: 2
Motionsställare: Ola Kjellberg, köande medlem

Om stopp för medlemskap för personer under 18 år

Jag anser att man först ska kunna söka medlemskap i SKB från den månad man fyller 18
år. Det är myndighetsåldern i Sverige och är den ålder som gäller för att fatta egna beslut.
SKB har ett mycket stort antal medlemmar under 18 år (40 % enligt egen statistik). Dessa
kommer inte få lägenheter på mycket lång tid. Det är alltså fel från SKBs sida att ta in
omyndiga barn i en förening som ändå inte kan erbjuda några lägenheter. Omyndiga barn
ska dessutom enligt huvudregeln i Föräldrabalken inte ingå bindande avtal. Dock kan det
ske med vårdnadshavarens samtycke, vilket har skett här. I princip ska det dock inte ske.
Stockholms allmänna bostadsförmedling har regeln att man först får gå med från den
månad man fyller 18 år. Det torde inte fi nnas några skäl att SKB i detta avseende ska tilllämpa
andra regler än bostadsförmedlingen än rent ekonomiska för att få in mer pengar i
kassan. Jag vill dock framhålla att det naturligtvis är positivt med kassainfl öde hos SKB
för att göra föreningen stark och stabil för framtiden och missunnar inte föreningen denna
inkomstkälla. Inträde av omyndiga är emellertid i grunden oetiskt och inte försvarbart i
längden. Föreningen har tillräckligt med barn som medlemmar och det blir ju i längden underligt
om snart hälften eller mer i föreningen består av barn. De som redan är medlemmar och
under 18 år idag ska naturligtvis kvarstå som medlemmar.
Därför yrkar jag följande:
att man först beviljas medlemskap i SKB från den månad man fyller 18 år.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB är en förening öppen för samtliga oavsett ålder. När medlemmen fyller 18 år får han/
hon teckna hyresavtal för lägenhet. Till skillnad från vad som gäller för Bostadsförmedlingens
lägenheter skall den som tecknar ett hyresavtal i SKB även erlägga en boinsats.
Denna kan variera från 20 000 – 300 000 kr beroende på lägenhetens storlek och ålder.
Ett medlemskap från tidig ålder möjliggör ett sparande i föreningen så att medlemmen
innehar delar eller hela det belopp som erfordras för att betala boinsatsen och därmed ha
möjligheten att teckna kontrakt. Vidare har medlemmar under 18 år möjlighet att under
sin uppväxttid följa föreningen och skapa sig en bild av föreningen och dess verksamhet.
En kunskap som är till nytta när han/hon skall söka bostad.
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen föreningsstämman att avslå motionen.
 

Beslut

Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att avslå motion nr 2 ang stopp för medlemskap för personer under 18 år.