Motion – 2014 / 20

År: 2014
Nummer: 20
Motionsställare: Carl Henric Bramelid, fullmäktig köande

13 år senare – hur har det gått?

Bakgrund
2001 så lämnade undertecknad in en motion om att aktivera köande medlemmar. Den grundade sig i att det fanns antal suppleantplatser för köande fullmäktige. I motionen föres det fram att man skulle arrangera verksamhet första hand för köande för på det viset uppmärksamma personer som kunde vara bra kandidater till uppdrag inom föreningen.

Det som inte nämndes var att gruppen för köande har färre kontaktytor än för dom boende, både formella möten och för trevnad.

Styrelsens motionssvar
Styrelsen ansåg då att man bara kan erbjuda möjligheter att erbjuda personer att delta i verksamheten, utan tvång. Styrelsen var positivt till motionen, men ansåg att motionen skulle anses vara besvarad, vilket också blev stämmans beslut.

Synen att verksamheten är frivillig att delta i från köandes sida delar motionären, men genom deltagandet kan man visa sitt intresse.

 

Genomförande
Sedan motionen skrevs så har följande hänt som kan beröra motionens ämnen:

 • Utbildning
  Resultat: Har förbättrats och utvecklats. Har varit både till för köande och boende medlemmar, om t ex introduktion för nyvalda förtroendevalda samt i föreningens ekonomi.
 • Arkitektur och Guidade turer
  Resultat: Föreningen har arrangerat t ex bussturer för att visa upp föreningens bestånd och föredrag på kontoret om arkitektur.
 • Referensgrupper
  Resultat: Man har infört referensgrupper (för nya bostadsprojekt, hemsida, förändring av insatskapital) med bland annat köande medlemmar. Utses av styrelse och/eller VD.
 • Fullmäktigegruppen för köande
  Man har gått från 2001 då det var stor brist på ersättare för köande, tills det idag då samtliga platser är tillsatta. Platserna har ökat (ordinarie och ersättare) från 74 till 90, dvs med 43%. Men vem ska föreslå?

Framåt!?
Det som togs upp i motionen, men kvarstår:

 • Konkreta svar
  Styrelsen utlovar i sitt svar att återkomma med konkreta förslag till genomförandet. Styrelsen hävdar att samhörigheten mellan köande är betydelsefull. Hur har denna uppfattning yttrat sig?
 • Forum
  Ett e-forum i enskilda frågor på föreningens hemsida. Som svar på andra motioner som behandlat frågan om forum på föreningens hemsidan har det blivit tvärt nej. Därför tror motionären att man får lösa problemet på andra sätt.
 • Strategi för rekrytera köande till fullmäktige
  Vad vill man ha för personer som förtroendevalda för köande? Fogliga? Idékläckare? Vilken inriktning man ”vill ha” kan påverka hur man ska leta eller vart man gör det.
 • Vem ska leta?
  För flera år sedan tog styrelsen upp förslag på fullmäktigedagen (novembermöte för förtroendevalda) att den formella valberedningen skulle även bereda detta val. Föreslaget föll inte i god jord bland förtroendevalda. Men pekade inte ut något alternativ lösning. Så frågan är hängande i luften.
 • Skolarbeten
  En fråga som inte har varit uppe till debatt är om det förekommer skolarbeten för universitets och högskolor. Det skulle vara trevlig om det förekom att det lass ut på föreningens hemsida, bara för medlemmar att se.
 • Hur ska man utse valberedning?
  Som det är idag meddelar valberedningen huruvida man står till förfogande eller inte. Sedan bereds frågan av direktionen och/eller av styrelsen.

Därför yrkar motionären

att eventuella skolarbeten om SKB läggs ut på interna sidorna på föreningens hemsida.

 

att det införs ett möte för köandefullmäktige även på hösten. Detta möte är i första hand till för att prata om eventuella motioner och nomineringar.

att man testar en eller flera webblösningar som kommunikationshjälpmedel för köandefullmäktige samt att komma i kontakt med personer med uppdrag.

att styrelsen återkommer med konkreta svar som lovade 2001 och som inte är levererade ännu.

att en eller fler personer får i uppdrag att nominera köandefullmäktige.

 

att några förtroendevalda personer får i uppdrag att nominera ny valberedning.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 18, 19 och 20

 

Motionärerna anför att kontaktytorna för köande fullmäktige inte är tillräckliga och att dessa behöver förbättras. Styrelsen delar motionärernas uppfattning att de köande medlemmarna har sämre kontaktytor än hyresmedlemmarna och att detta är något föreningen bör arbeta aktivt med. Vid det senaste mötet för köande fullmäktige den 16 januari diskuterades frågan. Förslag uppkom att utöka antalet mötestillfällen för gruppen. SKB har i och med detta planerat att införa två möten per år för köande fullmäktige. Det ena förläggs som tidigare i januari och det andra i slutet av oktober. Utöver dessa sammankomster står det naturligtvis de köande fullmäktigeledamöterna fritt att ordna ytterligare möten. SKB bistår med lokal och annan service.

 

Att ha ett diskussionsforum på SKBs hemsida där köande medlemmar skulle kunna lägga in förslag och synpunkter har diskuterats tidigare. Det är i dagsläget inte tekniskt möjligt med den version av hemsida som SKB har. Dock finns på hemsidan möjlighet för alla medlemmar att under rubriken Mitt medlemskap, ”Tyck till”, föra fram synpunkter och idéer. Andra goda alternativ för köande medlemmar är att komma på det ordinarie medlemsmötet eller att skicka in en motion. Köande fullmäktige kan dessutom diskutera och framföra sina åsikter vid exempelvis köandes fullmäktigmöte, beredningsmöte och föreningsstämma. Angående kontaktvägar finns under fullmäktiges egen flik på SKBs hemsida kontaktuppgifter till samtliga fullmäktige. Flera förtroendevalda vill emellertid inte att SKB ska publicera exempelvis mailadress och telefonnummer och SKB har därför valt att respektera detta.

 

”Aktiverande av köande” rubriceras den motion från år 2001 som hänvisas till i motion nr 20. Styrelsen anser att många konkreta åtgärder har genomförts sedan dess. En arbetsgrupp bestående av personer från företagsledning, styrelse samt köande fullmäktige tillsattes i juni år 2001 och utredde därefter på vilka sätt köande medlemmar i större omfattning skulle kunna bli aktiva i föreningen.  Exempel på genomförande är föreningsutbildning och seminarier, temaföreläsningar, guidade bussturer, arbetsgrupper, utökade mötestillfällen för fullmäktige, förbättrade förmåner i SKB-plus samt förbättrad utveckling av kommunikation och information. På föreningsstämman år 2002 gav dåvarande styrelseledamot Mats Jönsson en sammanfattning av arbetsgruppens slutsats och deras förslag till åtgärder. Rapporten publicerades även som en notis i medlemstidningen Vi i SKB oktober år 2002.

 

Skolarbeten om SKB från högskolor är inte så vanliga men om så skulle förekomma kan det vara av intresse att publicera dessa på de interna sidorna på föreningens hemsida om de bedöms vara av intresse för SKBs medlemmar.

 

SKBs stadgar reglerar inte hur nominering av kandidater till köande fullmäktige ska ske. Därför finns i dagsläget ingen formell möjlighet att utse en valberedning för detta. Som motionären konstaterar tillsattes samtliga platser för köande fullmäktige och suppleanter vid det senaste ordinarie medlemsmötet. En bidragande orsak till detta kan vara att SKB publicerade en artikel i medlemstidningen Vi i SKB som handlade om rollen som köande fullmäktige. I en faktaruta informerades också om kontaktuppgifter till SKB för den medlem som ville nominera sig själv eller någon annan till detta förtroendeuppdrag. SKB vidarebefordrade kandidaternas namn till några köande ledamöter i valberedningen som sedan åtog sig att föreslå namnen på det ordinarie medlemsmötet. Förslagsvis kan man på prov fortsätta med detta system för att sedan utvärdera resultatet.

 

Förslaget att utse några personer som skulle få i uppdrag att nominera ny valberedning finns heller inte reglerat i SKBs stadgar. Enligt föreningspraxis är det stämman som utser valberedningen. Styrelsen anser att befintligt system fungerar bra och finner ingen anledning att ändra på detta.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  bifalla sista att-satsen i motion 18 samt andra att-satsen i motion 20

 

att                  anse motionerna 18, 19 och 20 i övrigt besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att bifalla sista att-satsen i motion 18 samt andra att-satsen i motion 20 samt att anse motionerna 18, 19 och 20 i övrigt besvarade.