Motion – 2014 / 8

År: 2014
Nummer: 8
Motionsställare: Tomas Linderstål, fullmäktigesuppleant köande

Angående analys av SKBs bostadskö

SKB, som bildades för ca 100 år sedan har under hela sin existens haft en förhållandevis jämn ökning av sitt bostadsbestånd. Under de första 55 åren följde även medlemsutvecklingen samma trend. 1970 fanns det totalt ca 6 600 medlemmar varav 63 % (ca 4 200) var Boende och 37 % (ca 2 400) var Köande. Därefter har medlemsutvecklingen ökat närmast explosionsartat i förhållande till ökningen av antalet nya lägenheter. 2013 har föreningen nästan 84 000 medlemmar varav knappt 9 % (ca 7 300) är Boende medan 91 % (ca 76 000) är Köande.

Denna växande obalans riskerar att ge ökande motsättningar mellan Boendes och Köandes intressen – att säkra och behålla sina nuvarande villkor resp. att få möjlighet till en bostad hos SKB.

 

För att motverka och förebygga en sådan utveckling föreslår jag att styrelsen tillsätter en utredning med uppdrag att djupanalysera och prognostisera kösituationen.

 

Utredningens huvudsyfte bör vara att i första hand ge svar på den grundläggande och avgörande frågan om hur stort ”det egentliga kötrycket” är och att ta fram en prognos med olika scenarier för bostadsköns framtida utveckling.

 

De som står i kön gör det av olika anledningar och med olika behov av en lägenhet hos SKB. Hur många av de köande kan anses utgöra ”det egentliga söktrycket” och hur många av dem står där av annan anledning än att de just nu efterfrågar en bostad?

 

Utredning, analys och prognos måste genomföras professionellt och med statistiskt säkerställda metoder. Företrädare för såväl Boende som Köande bör knytas till utredningen på lämpligt vis. En del av svaren bör gå att få fram genom nuvarande medlemsdatabas med beaktande av gällande datalagrings- och personuppgiftslagar. Ytterligare uppgifter kan förmodligen inhämtas genom någon form av internetbaserad enkät till Köande.

 

Utredningsresultatet och de slutsatser styrelsen drar av det bör sedan delges medlemmarna i lämplig form. Resultatet av utredningsarbetet kan även bli en värdefull grund för SKBs strategi för fortsatt nybyggande – när, var och hur mycket.

 

Jag yrkar

 

att föreningsstämman beslutar att uppdra åt styrelsen att låta utreda, djupanalysera och prognostisera situationen i SKBs bostadskö, samt att redovisa resultatet och de slutsatser det föranleder till medlemmarna.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKBs medlemsantal har växt kraftigt från 1970-talet och framåt för att de senaste åren mer eller mindre stanna av. Men vi kan inte hindra någon från att bli medlem i föreningen. De köande är som motionären riktigt påpekar betydligt fler än hyresmedlemmarna. Styrelsen ser dock inte att obalansen medför ökade motsättningar mellan de två grupperna. Det finns ett stort intresse för lägenheter i innerstaden dit köerna är långa. Dock är det betydligt lättare att få en bostad i någon av SKBs nyproduktioner. En lägenhet i en sådan kan man vanligtvis erhålla med en mycket kort kötid. Det visar sig sedan att efter några år när området väl är etablerat, ökar trycket även för dessa lägenheter.

 

SKB har redan planerat att till hösten 2014 genomföra en enkätundersökning för kömedlemmar och vi kommer då att ta tillfället i akt att bland annat ställa frågor om deras förväntningar med sitt medlemskap i SKB. Resultatet kommer att redovisas på SKBs hemsida samt i medlemstidningen Vi i SKB. Den utredning som motionären föreslår är mycket omfattande och kostsam och styrelsen är tveksam till att den kommer att ge svar i samma utsträckning som den är resurskrävande. Styrelsen menar sammanfattningsvis att det i dagsläget inte är angeläget att genomföra den föreslagna utredningen.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                   avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att avslå motionen.