Motion – 2014 / 4

År: 2014
Nummer: 4
Motionsställare: Åke Mezan, hyresmedlem Brunbäret

Medlemsavgift för alla

I dag är det så att medlemsavgiften försvinner in i hyran när man får en bostad i SKB. Mitt förslag är att de boende också betalar medlemsavgiften utöver hyran. Skälen till detta är två:

  1. Det skulle innebära en icke föraktlig intäkt för SKB vilket i sin tur skulle kunna verka dämpande på ev hyreshöjningar
  2. Det är rättvisare mot de köande medlemmarna som betalar medlemsavgiften

 

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar att fr.o.m. 2015 införa medlemsavgift även för de boende (utöver hyran).

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Enligt föreningens stadgar ingår hyresmedlems årsavgift i hyran. Förslaget att låta hyresmedlemmar betala medlemsavgiften utanför hyran innebär ingen ökad intäkt för föreningen utan snarare ett administrativt merarbete med ökade kostnader.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att avslå motionen.