Motion – 2014 / 1

År: 2014
Nummer: 1
Motionsställare: Susanne Rosenqvist, hyresmedlem Välmågan

Administrativ avgift vid anmälan av intresse efter visning och tacka nej

Den tid det tar för de som sitter och ringer till alla som efter visning har tackat ja till intresse men som ändå tackar nej när de får ett definitivt erbjudande är bortkastade pengar för föreningen. För att förhindra felaktigt beteende hos köande borde en avgift läggas för de som efter visning anmäler sitt intresse men sen tackar nej. Det ska naturligtvis inte belasta de som anmäler sitt intresse inför visning och lika självklart ska det inte belasta de som anmäler sitt intresse efter visning men inte får ett erbjudande.

 

Summan jag tänker mig är t ex 100 kr, min tanke är inte att det ska vara en straffavgift, utan en administrativ avgift. Det är en avgift som är tillräckligt låg för att inte bli en tung belastning för en privat ekonomi men som får alla att tänka efter en andra gång om man verkligen är intresserad.

 

Den eventuellt administrativa tid som det kan gå åt till att hantera själva faktureringen borde rimligtvis vara lägre än den tid våra handläggare måste lägga på att ringa runt och få ständiga nej.

 

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar att införa en administrativ avgift om 100 kronor för de som efter visning anmäler fortsatt intresse, men som vid faktiskt erbjudande väljer att tacka nej.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Precis som motionären anför är det tyvärr ett stort antal medlemmar som efter att ha tackat ja till lägenhetserbjudande efter visning sedan tackar nej när de får ett definitivt erbjudande. Detta ger ett omfattande administrativt merarbete och ökade kostnader för uthyrningsprocessen. För att minska okynnesutnyttjande av systemet skulle någon form av administrativ avgift i dessa fall vara ett sätt att komma till rätta med problemet. Möjligtvis finns det andra sätt som kan tillämpas. Styrelsen föreslår därför att frågan får utredas i syfte att hitta en rationellare uthyrningsprocess.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att anse motionen besvarad.