Motion – 2013 / 5

År: 2013
Nummer: 5
Motionsställare: Göran Dahlqvist, hyresmedlem Göken

Orättvis behandling av medlemmar som missat att bospara

SKB drar sedan 2009 av ett års kötid av medlemmar som missar att bospara. Hade det tillkommit lika många medlemmar varje år hade detta varit ett rättvist straff. Men nu är det faktiskt så att det är min köplats (Hur många jag har framför mig) och inget annat som avgör om jag får en lägenhet.

 

Har vi då en medlem som gick med ett bra år för SKB så förlorar den medlemmen tusentals platser i kön om han/hon missar att betala. Samtidigt som en annan medlem som gick med ett år när SKB inte drog till sig så många nya medlemmar bara kanske förlorar några hundra platser.

 

Jag förstår att det är lättare att bara dra av ett års kötid. Men har man viljan och ambitionen att behandla alla sina medlemmar lika. Så kan man inte ha olika straff för samma ”brott”.

 

Jag yrkar

att  föreningsstämman beslutar att riva upp detta beslut och ser till att alla medlemmar som har drabbats kompenseras. Jag föreslår att om man nu ska ha ett sådant här straff ser till att alla berörda medlemmar drabbas på samma sätt. Förslagsvis dra av ett jämt antal förlorade platser för alla som har missat att betala.

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Det obligatoriska bospararandet, upp till 20 000 kronor, erläggs genom årliga inbetalningar om lägst 1.000 kronor. Bosparbeloppet skall för bibehållande av turordningen erläggas årligen senast den 31 oktober.

Enligt särskild stadgebestämmelse, § 7, förändras turordningen om de årliga inbetalningarna inte fullgörs.

Enligt styrelsens beslut om tillämpningsregler i medlemsfrågor tillämpas bestämmelsen på så sätt att om betalning inte sker skickas påminnelse ut till medlemmen i november månad med förfallodag 14 dagar senare. I påminnelsen betonas att det är medlemmen själv som är ansvarig för att betalning sker.

Inbetalning fram till den 31 december godtas. Inbetalning efter 31 december medför ett års förlorad turordning. Det nu sagda gäller för samtliga medlemmar oavsett från vilket datum turordningen räknas.

Tillämpningen av bestämmelsen är generös i den meningen att betalning senast 31 december ej föranleder någon förändrad turordning.

Att såsom motionären föreslår att beslutet rivs upp och att ”alla berörda medlemmar som har drabbats kompenseras” är inte tillrådligt och skulle få oöverblickbara konsekvenser för turordningssystemet.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att  avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag

att avslå motionen.