Motion – 2012 / 16

År: 2012
Nummer: 16
Motionsställare: Mikael Möller, hyresmedlem Kampementsbacken

Angående arvoden och ekonomiskt ansvar

Styrelsen har genom fullmäktige 2010 lyckats driva igenom en oönskad bredbandsutbyggnad och på fullmäktige 2011 lyckats erhålla absolution. Man aviserade sedan att högre arvoden skall föreslås fullmäktiget 2012.

 

Alltså: först belastar man de boende med 80-160 miljoner och sedan kräver man bättre betalt.

 

Eftersom den nuvarande makteliten har total kontroll lär fullmäktige gå med på detta Om fullmäktige vore demokratiskt valt och följde sina medlemmars behov skulle man istället utkräva ekonomiskt ansvar av styrelse och ledning.

 

Till sist kommer den dag då detta sker.

 

Jag tror dock inte detta års fullmäktigemajoritet har den integritet och demokratiska inställning som behövs. Men åren går och fullmäktiget kommer att förändras.

 

Hemställer att fullmäktige visar att jag har fel och uttalar

 

att styrelsen skall avsättas

 

att skadestånd skall utkrävas från styrelse och administrativ ledning

 

alternativt om jag har rätt i min förmodan

 

att inga ökningar av arvoden sker

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Den ordinarie föreningsstämman har årligen att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för aktuellt räkenskapsår, efter förslag av revisorerna.

 

Valberedningen föreslår och föreningsstämman väljer – och därmed också avsätter – styrelseledamöter och suppleanter. Detta framgår av SKBs stadgar § 27.

 

Valberedningen ger även föreningsstämman förslag till sammanträdes- resp årsarvoden. Föreningsstämman beslutar sedan den arvodesersättning som skall utgå för uppdrag inom föreningen. Styrelsen varken föreslår eller beslutar om arvodesnivåer.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

 

att anse motionen besvarad.