Motion – 2012 / 6

År: 2012
Nummer: 6
Motionsställare: Erik Hallum, hyresmedlem köksfläkten

Om hyresanpassning avseende parkeringsplatser

SKB borde se över, och justera, hyresnivåerna för sina parkeringsplatser då detta inte gjorts på ett flertal år. T.ex. är hyran för utomhusplats i kvarteret Köksfläkten 600 kr/ månad och för garageplats 1300 kr/månad och har varit på samma nivåer under ett flertal år. Detta borde rimligen ses över då kostnader för markskötsel, garagestädning etc. ökar för varje år och därför borde hyror för parkeringsplatserna också justeras upp. Som jämförelse kan konstateras att hyran hos andra fastighetsägare för parkeringsplatser utomhus i motsvarande läge kostar i regel ca 800-1000 kr/månad och för garage 1500 kr/ månad. Stockholm stad tar ut en boendeparkeringsavgift för 800 kr i månaden från och med 2012, där ingen fast plats tillhandahålles. Det borde vara rimligt att SKB:s hyra för parkeringsplatser är i linje med andra fastighetsägares.

 

Förslag:att SKB justerar upp hyresnivåerna för parkeringsplatser då detta inte gjorts på ett flertal år

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 6 och 7

 

Motionären efterlyser en justering av SKBs hyresnivåer för parkeringsplatser så att hyresnivåerna ligger i nivå med intilliggande fastighetsägares hyresnivåer. SKBs policy beträffande bilplatser är att hyran skall vara marknadsmässig, vilket innebär en hyressättning som grundar sig på efterfrågan, ålder, läge och standard. Skälet till denna policy är att icke bilburna medlemmar inte skall subventionera bilinnehavare. 2008 genomförde SKB en jämförande studie av SKBs hyresnivåer med andra hyresvärdar. Studien visade att SKBs hyror för bilplatser i ytterstaden låg i paritet med de jämförda företagens. Däremot var SKBs hyror för bilplatser i innerstaden lägre än marknadens i övrigt. Beslutet blev att garagehyrorna i innerstaden och i några närförorter höjdes i fyra steg med 50 kr/månad med start 2009 för att vara genomfört fullt ut 2012.

 

SKB följer fortlöpande marknaden vad avser hyra för bilplatser och garageplatser och kommer att justera hyrorna när skäl finns.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att anse motionerna besvarade

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan dískussion, i enlighet med styrelsens förslag

 

att anse motionen besvarad.