Motion – 2012 / 3

År: 2012
Nummer: 3
Motionsställare: Stina Gynther Zillén, hyresmedlem Kraghandsken

Om avsättning av mindre lägenheter till ungdomar

SKB har en stor andel medlemmar under 18 år. Dessa har när det blir dags för dem att söka sig ut på bostadsmarknaden inte en chans att få en lägenhet i SKB i en för ungdomar rimlig kostnad. Under 2011 förmedlades under 10 ettor till medlemmar med 22 års kötid och under. Till övriga ettor krävs en ännu längre kötid. Ungdomar saknar ofta de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att ha råd med en större och därmed dyrare lägenhet. Den långa kötiden som krävs för en etta utestänger alltså ungdomar från SKBs marknad. Andra bostadsföreningar, så som t.ex. Stockholms stads bostadsförmedling har insett vinsten med att avsätta en liten del av sina bostäder till ungdomar under 25. Genom detta ges inte bara ungdomar en möjlighet att få en lägenhet, utan bostadsförmedlingen ökar också sin attraktionskraft för nya unga medlemmar. SKB har som regel att undvika exklusiva köer för sina medlemmar. Genom en ungdomskö ges dock en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden för de som annars står helt utanför, snarare än att skapa gräddfil.

 

Därför yrkar jag

 

att SKB avsätter en liten del av sina mindre lägenheter till ungdomar.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Det har vid flera tillfällen framförts önskemål om att SKB ska tillhandahålla olika typer av kategoribostäder. Det har handlat om 55+, 65+ bostäder och studentbostäder. Det är idag inte ovanligt att även äldre människor söker en mindre lägenhet då familjesituationen förändras. Ett införande av en kö för en viss åldersgrupp skulle kullkasta en av SKBs grundregler nämligen paragraf 7 i SKBs stadgar, att bostad tilldelas medlem, efter inlämnad intresseanmälan, enligt medlemmens turordning.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att avslå motionen

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag

 

att avslå motionen.