Motion – 2006 / 6

År: 2006
Nummer: 6
Motionsställare: Kvartersrådet i Segelbåten genom Anders Wirdfors, Mikael Möller hyresmedlem i Kampementsbacken, Willy Jäger, hyresmedlem i Stångkusken, Annette Dünkelberg, hyresmedlem i Bjälken, Richard Tham, hyresmedlem i Bergsfallet, Gunnar Lundkvist, hyresmedlem i Ässjan, Anders Syrén, fullmäktig i Grundläggaren, kvartersrådet i Dovre genom Tommy Ribjer.

Om bättre möjligheter till aktivitet och påverkan

Två av SKB:s mål är att ”ha en levande föreningsidé som tillvaratar medlemmarnas intressen” och att ”medlemmarna deltar aktivt och påverkar föreningens verksamhet”. Det anges sedan ett antal år i affärsplanen och i verksamhetsberättelsen.

Senast vid fullmäktigedagen hösten 2005 visades också en OH-bild med bl.a. målen: ”En vitalare demokrati där fler medlemmar deltar i diskussionen. Bättre kommunikation mellan medlemmar, förtroendevalda och anställda. Ett ökat inflytande för hyresmedlemmarna över sitt boende.”

Det är utmärkta mål, och de kurser om bl.a. de kooperativa idéerna, föreningskunskap och mötesteknik som har hållits och kommer att hållas för kvartersråd och fullmäktige är naturligtvis bra.

Men hur ser det ut när kurskunskaperna ska praktiseras? Och vad gör styrelsen för att målen ska kunna uppnås? Motsvaras de vackra orden av handling då?

Det viktigaste mötet inom SKB – föreningsstämman – förläggs till kvällstid, så att tiden i förväg är klart begränsad och man tvingas hålla mötet utan minsta paus.

Stämman hålls i lokaler där det är långt till de bakersta bänkarna, där man måste gå fram till en talarstol flera höga trappsteg upp på ett podium, där man måste tränga sig fram mellan bänkraderna och där det inte finns någon plats att lägga handlingarna – som om man bara skulle sitta stilla och lyssna. Tidigare har stämman hållits i landstingsfullmäktiges sessionssal, med bättre praktiska förutsättningar för aktivt deltagande.

Motioner om den viktiga hyresfrågan har flera år behandlats allra sist på mötet,
under stark tidspress. Och på senaste stämman klumpades flera sådana motioner ihop, vilket försvårade diskussionen.

Kontakt mellan fullmäktigeledamöter har inte uppmuntrats. Först efter ett motionsförslag har telefonnummer och e-postadresser tagits med på listan över fullmäktige. Mycket få sådana uppgifter har dock tillkommit. Man får intrycket att fullmäktigeledamöter vill dra sig undan kontakter, men det är styrelsen som har betonat att uppgifter inte behöver lämnas ut, och kontoret har inte ansträngt sig för att få in kompletteringar.

Vid förra stämman sade styrelsen också nej till ett elektroniskt diskussionsforum på SKB:s hemsida, sedan man glömt bort att verkställa ett uppdrag från en tidigare stämma om att utreda frågan. Man pekade på juridiska problem som främst gäller allmänt tillgängliga elektroniska anslagstavlor, och man överdrev kostnaderna genom att hänvisa till att 400 000 besöker hemsidan varje år – som om en majoritet av dem skulle utnyttja ett diskussionsforum. Märkligt nog påstod man också att nuvarande hemsida kan användas för att framföra synpunkter och diskutera.

Den så kallade fullmäktigedagen, som äger rum en lördag under hösten, innebär mest ett passivt mottagande av information, och det förekommer inga ordentliga diskussioner. Hyresenkäten har man fått ställa frågor om endast omedelbart efter en muntlig presentation – inte sedan man kunnat läsa den i lugn och ro. Det finns också tid för lunch och för rena underhållningsinslag, som att Harald Norbelie kåserar om gator i Stockholm.

Det kontrasterar starkt mot tidsbristen vid föreningsstämman, där de viktiga besluten fattas och styrelse, hyresutskott och andra väljs.

Är detta att uppmuntra aktivitet och diskussion bland SKB:s medlemmar och fullmäktige och ge goda förutsättningar för en vital demokrati?

Vi yrkar att föreningsstämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att redogöra för vad man gjort och avser att göra för att komma närmare målen att medlemmarna aktivt ska påverka föreningens verksamhet och demokratin bli vitalare,

att ge styrelsen i uppdrag att förlägga föreningsstämmorna till en lokal med goda förutsättningar för aktivt deltagande av fullmäktigeledamöter och övriga medlemmar,

att ge styrelsen i uppdrag att förlägga ordinarie föreningsstämma på sådan tid att mötet kan genomföras utan påtaglig tidspress, samt

att ge styrelsen i uppdrag att införa ett elektroniskt diskussionsforum på hemsidan.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen noterar med tillfredsställelse att motionärerna ser positivt på de satsningar SKB har gjort och gör för att skapa bättre möjligheter för medlemmarna att påverka innehållet i sitt SKB-medlemskap. Motionärerna ifrågasätter inte heller de mål som SKB satt upp bl a för den s k föreningsskolan, som fortsätter under hösten 2006 med utbildning för fullmäktige.

Frågan om huruvida föreningsstämman skall förläggas till dagtid en lördag eller kvällstid en vardag har varit uppe tidigare, senast vid 2004 års föreningsstämma. Fullmäktige beslutade då att inte ändra tiden för stämman. Skälet till detta var främst att man befarade att många fullmäktige inte har möjlighet att delta dagtid och att lördagarna i maj och i början av juni ofta är upptagna av många olika aktiviteter. Det finns inte skäl att nu ändra på denna ordning.

Motionärerna anser att den lokal i vilken föreningsstämman hålls sedan ett antal år tillbaka är olämplig för ändamålet. Det har emellertid inte framförts några negativa synpunkter på lokalens ändamålsenlighet, tvärtom tycker många att lokalen och dess centrala läge fungerar bra. Förutom att själva möteslokalen skall rymma fullmäktige, tjänstemän samt åhörare, skall även utrymmena utanför lokalen vara rymliga och komfortabla.

Det finns inga hinder för att ändra den inbördes ordningen av motionerna vid behandlingen på föreningsstämman.

Det är styrelsens mening att det är viktigt med en bred kontaktyta och öppenhet mellan fullmäktigeledamöterna. Vid informationsträffar och introduktionsutbildning av olika slag betonas vikten av god kontakt mellan medlemmarna.

SKB har f n en väl utvecklad hemsida med mycket information för medlemmarna. Ett diskussionsforum på nätet behandlades på föreningsstämman 2005. Stämman enades om att ett införande av diskussionsforum får anstå tills vidare, då ett införande av ett sådant är förknippat med ett antal problem av såväl juridisk som praktisk, ekonomisk karaktär.

Fullmäktigedagen i november har de flesta år haft diskussioner om aktuella frågor på programmet. I mindre grupper har man gått igenom olika rapporter och utredningar på ett mycket noggrant och konstruktivt sätt. Styrelsen har också förelagt fullmäktige olika förslag och handlingsalternativ för diskussion. De synpunkter som då har kommit fram har sedan fått ge vägledning i den fortsatta hanteringen av olika frågor. Fullmäktigedagarna har också använts för besök i SKBs bostadsområden och för extra föreningsstämmor. Till detta kommer kvarters- och medlemsmöten som viktiga forum för diskussion av föreningens verksamhet.

De frågor som tas upp i motionen är viktiga, men enligt styrelsens mening inte avgörande för föreningsdemokratin. Styrelsen kommer dock att verka för förändringar där det är möjligt.

Styrelsen föreslår fullmäktige

att anse motionen besvarad med vad som här har redovisats

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade därmed att anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.