Motion – 2006 / 5

År: 2006
Nummer: 5
Motionsställare: Kvartersrådet i Segelbåten genom Anders Wirdfors, Mikael Möller, hyresmedlem i Kampementsbacken, Gunnar Lundkvist, hyresmedlem i Ässjan, Anders Syrén, fullmäktig i Grundläggaren, Richard Tham, hyresmedlem i Bergsfallet, kvartersrådet i Idö-Våldö genom Monika Larsson, Willy Jäger, hyresmedlem i Stångkusken, kvartersrådet i Dovre genom Tommy Ribjer, Annette Dünkelberg, hyresmedlem i Bjälken.

Om stadgerevidering

I SKB:s stadgar regleras hur föreningens verksamhet bedrivs. Näst efter lagar och föreskrifter är detta den viktiga grunden för SKB:s verksamhet. Men det finns tyvärr brister i stadgarna. Det medgav också styrelsen i ett utlåtande över en motion till förra stämman.

Det finns direkta fel i stadgarna. Termen ”diskonto” används i § 39 och 40 trots att diskontot för snart fyra år sedan ersattes av referensräntan, och i § 36 hänvisas till en paragraf i lagen om ekonomiska föreningar trots att hela kapitlet där paragrafen står upphävdes 1999.

Dessutom saknas vissa regler som borde finnas med. Det står t.ex. inget i stadgarna om att anställda och medlemmar som inte är fullmäktigeledamöter eller förtroendevalda får närvara vid stämman. Att sådana rättigheter är beroende av praxis är självfallet inte bra. Praxis är inte känd av dem som är nya i SKB, det kan råda delade uppfattningar om praxis, och stämman kan besluta att något annat ska gälla.

En motion om stadgeändringar avslogs förra året med hänvisning till att det pågick ett arbete med översyn av stadgarna. Men styrelseordföranden svarade inte på frågan om vem som var ansvarig för arbetet och hur det bedrevs. Tvärtom sade han att det inte skulle komma något förslag vare sig nästa eller nästnästa år.

Vi vet alltså att det finns direkta fel och förbiseenden i stadgarna. De bör självfallet rättas till, och det finns ingen anledning att vänta. Om man väntar med att ändra – trots att man vet att man måste ändra – ger man en signal om att stadgarna inte är så viktiga och att det inte är så noga med att följa dem. Det urholkar förtroendet för både styrelsen och föreningen.

Därför föreslår vi stämman besluta

att ge styrelsen i uppdrag att till nästa ordinarie föreningsstämma lägga fram förslag till revidering av SKB:s stadgar.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

För en förening fyller stadgarna flera syften. Framför allt anger stadgarna ändamålet med föreningens verksamhet och dess grundläggande uppgifter. Stadgarna spelar också en viktig roll i att skapa förutsättningar för långsiktighet, stabilitet och ordningsregler. I stadgarna anges relationen mellan medlemmarna och föreningen. Det handlar t ex om krav för medlemskap, beslutsstruktur och kontrollstruktur med utseende av styrelse, revisorer och ekonomiska spörsmål. Det är viktigt att spelreglerna i stadgarna är kända för alla och att mekanismerna för att lösa målkonflikter finns. Stadgarna är basen för SKB som förening och dess medlemmar.

En stadgeändring sker genom beslut av två på varandra följande stämmor.

Stadgarna har de senaste åren varit föremål för stadgerevidering i samband med förändring av föreningens insatser samt vid föreningens registrering som en kooperativ hyresrättsförening. Två förändringar som haft stor betydelse för föreningen.

Därefter har det vid några tillfällen diskuterats ytterligare ändringar, exempelvis vid ändring av diskonto till referensränta. För att undvika att stadgarna återigen blev föremål för ändring tog styrelsen fram tillämpningsföreskrifter fram till dess en stadgeändring åter kan bli aktuell.

Stadgarna skall skapa klarhet, uthållighet och stabilitet i föreningens verksamhet. En förändring av föreningens regelsystem motiveras när viktiga förutsättningar för verksamhetens bedrivande inte längre föreligger och ändamålsparagrafen blir svår att uppfylla, eller om formella skäl föreligger.

Styrelsen är medveten om att nuvarande stadgar kan innehålla vissa brister men anser inte att de är av den omfattning att en stadgeändring för närvarande är aktuell. Föreningen samlar dock in förslag på förändringar till en framtida stadgerevidering.

Styrelsen föreslår fullmäktige

att avslå motionen.

 

Beslut

Efter votering beslutade föreningsstämman i enlighet med motionärernas reviderade förslag

att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för stadgerevidering,

att arbetsgruppen skall utarbeta ett förslag med akuta ändringar av stadgarna för
behandling på ordinarie stämma 2007, samt

att arbetsgruppen i dialog med medlemmarna skall arbeta vidare med mindre akuta ändringar med sikte på att kunna behandla ett förslag vid ordinarie stämma
2008.