Motion – 2011 / 2

År: 2011
Nummer: 2
Motionsställare: Mikael Möller, hyresmedlem i Kampementsbacken

angående rösträtt

I SKB tillämpas ett uråldrigt röstförfarande baserat på elitistiska principer. Endast om du tillhör

”eliten” kan du bli vald till förtroendeposter och därmed ha möjlighet att verka för goda ideer och

argumentera mot dåliga. I val till Sveriges riksdag (ca 4 miljoner röstberättigade) kan var och en

avge sin röst. I val till SKB (ca 83000 röstberättigade) kan endast 108 avge sin röst. Resultat, de

boende får betala den rådande maktelitens projekt.

 

På skb.syntes.be/2011/MotionerSKB2011.htm diskuteras frågan mer.

 

Hemställer att årsmötet beslutar

 

att   grupperna köande och boende ekonomiskt skiljs åt.

att   alla i gruppen köande skall ha rösträtt vad gäller de köandefrågor som de betalar för.

att   alla i gruppen boende skall ha rösträtt vad gäller de boendefrågor som de betalar för.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären har invändningar mot SKBs parlamentariska system. Bakgrunden till att det systemet används inom föreningen är det stora antalet medlemmar vilket omöjliggör att alla medlemmar kan delta på föreningsstämmor och avge sin röst. För att praktiskt kunna hantera stämmofrågor tillämpar SKB i likhet med en mängd olika föreningar och organisationer (däribland den svenska riksdagen) ett system med representativ demokrati där medlemmarna representeras av valda ombud.  Dessa ombud (fullmäktigeledamöterna) representerar både kömedlemmar och hyresmedlemmar i enlighet med SKBs stadgar.

 

Att, som föreslås i motionen, skilja kömedlemmar och hyresmedlemmar åt, strider mot SKBs föreningsidé.  I en medlemsförening hjälper man varandra för ömsesidig nytta. Den köande söker bostad och kan bli hyresmedlem. Hyresmedlemmens bostad blir en dag en köande medlems bostad. Såväl köande som boende är medlemmar i samma förening och har, genom den representativa demokratin, rätt att yttra sig över samtliga frågor.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att      avslå motionen.

 

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att avslå motionen.