Motion – 2006 / 3

År: 2006
Nummer: 3
Motionsställare: kvartersrådet i Kartagos Backe

Om parkeringsplatser i Kartagos Backe

Då kontorets personal hade bekymmer med att parkera sina bilar fick kvarteret Kartagos Backe avstå från grönytor till parkeringsplatser som behövdes för dessa bilar. Efter det att kontoret flyttat har de boende fått ställa sig i kö till 4 st av 6 mycket efterfrågade parkeringsplatser. Omsättningen på parkeringsplatserna är låg och kön mycket lång. Den som nu står först i kön anmälde sig redan 1993.

En hyresmedlem som hyrt en av parkeringsplatserna i kvarteret Kartagos Backe har nyligen flyttat till kvarteret Bergsfallet.

På SKB hävdar uthyrningschefen Pia Edlund och marknadschefen Bertil Ekwall att de två kvarteren ”gränsar till varandra” och menar att detta är ett argument för att hyresmedlemmen skall få behålla parkeringsplatsen.

Vi boende i kvarteret Kartagos Backe vill bestämt protestera mot detta resonemang. Bergsfallet och Kartagos Backe är två separata kvarter med olika representation i fullmäktige och egna kvartersråd.

Att de boende i kvarteren Bergsfallet och Päronträdet av utrymmes- och ekonomiska skäl har tillgång till Kartagos Backes kvarterslokal och att de boende i Bergsfallet även har tillgång till Kartagos Backes bastu, hobbyrum och återvinningsrum är inte ett argument för att de också har tillgång till parkeringsplatserna.

Våra hyres- och nyttjanderättsavtal säger att ”bilplatserna i första hand är avsedda för boende inom bostadsområdet. Vid avflyttning från bostadsområdet bör därför nyttjanderättshavaren frånträda bilplatsen samtidigt med avflyttning från bostadslägenheten”. Vi yrkar därför på en ändring av avtalsvillkoren för parkeringsplats eller garage stycke 9 att ändras så att parkeringsplatserna härefter endast fördelas till boende i kvarteret Kartagos Backe samt att den avflyttade hyresmedlemmen sägs upp från parkeringsplatsen och att denna blir tillgänglig för en boende i Kartagos Backe.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionen tar upp frågan om uthyrning av parkeringsplatser till hyresgästerna i kvarteren Kartagos Backe och Bergsfallet. Båda dessa kvarter är belägna på Olof Gjödings gata och gränsar till varandra. De boende i kvarteret Bergsfallet har tillgång till Kartagos Backes kvarterslokal, bastu, hobbyrum och återvinningsrum.

Med hänvisning till fastigheternas läge samt samutnyttjande är det därför rimligt att även betrakta dessa enheter som ett gemensamt område vad gäller uthyrning av parkeringsplatser. Fastigheterna är ur förvaltningssynpunkt att betrakta som en enhet.

Styrelsen föreslår fullmäktige

att avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.