Motion – 2011 / 1

År: 2011
Nummer: 1
Motionsställare: Henrik Winberg, hyresmedlem i Göken

om ändring av stadgarna § 6. Överföring av medlemskap

Nuvarande lydelse:

§ 6 Överföring av medlemskap

Den make/maka eller sambo som genom bodelning, arv eller tes­tamente har förvärvat medlems andel i föreningen får träda in som medlem om han/hon vid medlemmens frånfälle sammanbodde med denne.

Likaledes gäller att medlem vid upplösning av långvarigt äktenskap eller samboförhållande får överföra sin andel i föreningen på förut­varande make/maka eller sambo. Denne får då träda in som medlem i föreningen, om detta med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Den som träder in som medlem enligt ovan övertar medlemmens tillgodohavanden hos föreningen, dennes turordning enligt § 7 och i förekommande fall dennes kooperativa hyresrätt.

 

Motionerar ändring av andra meningen enligt:

”Likaledes gäller att medlem vid isärflyttning efter ett upplösning av långvarigt äktenskap eller samboförhållande får överföra sin andel i föreningen på förut­varande make/maka eller sambo.”

(Amn.Går säkert att formulera bättre)

 

 

Motivering

Jag anser att det inte handlar primärt om upplösning av ett förhållande utan av behovet att flytta isär. Behovet och orsaken han vara

dels upplösning av ett förhållande som kräver isärflyttning, eller dels för att fysiskt flytta isär för att kunna bibehålla ett långt förhållande

(det finns säkert även andra motiv).

På detta sätt så anser jag att man, i stadgarna, visar mer pragmatism för att på ett bra sätt kunna bistå sina medlemmar i besvärliga familjesituationer så länge det inte föreligger missbruk av innehav och turordning.

För närvarande upplevs denna del av stadgarna som om SKB inte önskar ta hänsyn till andra viktiga skäl för att kunna hjälpa sina medlmmar och sina kunder.

Min motion likställer vad man kan kalla för mer tvingande skäl (skilsmässa och liknande) och mindre tvingande skäl. Vid mindre tvingande

skäl så kan man tänka sig att man blir skyldig att betala en administrativ avgift, eftersom det är ett visst mått av val.

 

 

Övrigt

Dessutom bör man kanske exemplifiera vad som menas med ”långvarigt”. (Inser att det kan vara knepigt eftersom innebörden

av ”långvarigt” varierar i livet. Kanske en medlemspanel skall avgöra?)

 

Om behov föreligger så ställer jag gärna upp och bidrar med vad som krävs.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Medlemskap i SKB är personligt, men överlåtelse medges till make/maka/sambo vid dödsfall och vid långvarigt äktenskap eller samboförhållande. Sådana överlåtelser sker idag mellan personer som bor i SKB. Inom SKB är det uteslutande turordningen som avgör vilka medlemmar som får hyra en viss lägenhet. Turordningen uppfattas av många medlemmar som något rättvist och positivt. Det är en styrka med enkla och klara regler som anses rättvisa.

 

En ändring av skrivningen i stadgarnas § 6 från upplösning av långvarigt äktenskap till isärflyttning som motionären skriver skulle utgöra ett betydande undantag från huvudregeln som på sikt kan kullkasta turordningsprincipen. Motionären undrar också vad som menas med långvarigt. Styrelsen medger att det är svårt att fastslå vad som kan anses som långvarigt äktenskap. Troligtvis varierar uppfattningen från förhållande till förhållande vad som kan anses långvarigt. I de interna riktlinjer som tillämpas vid överföring av medlemskap har tidsgränsen satts till sex år.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att       anse motionen besvarad.

 

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att anse motionen besvarad.