Motion – 2006 / 2

År: 2006
Nummer: 2
Motionsställare: Arne Rosell, köande medlem

Om förändrat turordningssystem

Med tanke på den obalans som finns i relationen mellan antalet tillgängliga lägenheter och antalet köande har jag ett förslag till ny utformning av kösystemet.
Det nuvarande upplägget anser jag vara oetiskt och kan närmast liknas vid ett pyramidspel i sin konstruktion, där endast de som gick med tidigt i verksamheten har en möjlighet att utnyttja fördelarna. De köande som gick med för ett antal år sedan upplystes inte tydligt om systemets favoriserande av vissa grupper. Det naturliga borde ha varit att sätta en gräns på intaget av fler medlemmar i relation till ökningen av tillgängliga objekt. Nu utnyttjas i stället dessa för att finansiera en del av föreningens verksamhet. Med nuvarande förhållande är det i princip omöjligt för nya köande att erhålla en attraktiv lägenhet inom överskådlig tid.

Ett alternativ för kösystemet vore därför att en viss andel av samtliga lediga lägenheter, t.ex. 1/3, skulle kunna lottas ut bland de köande som visat intresse. Därigenom skulle dessa inte missgynnas utan ha åtminstone en viss chans att få ut något av sitt medlemskap och man skulle också kunna motivera att nya medlemmar tas in. Annars tycker jag att det enda etiskt försvarbara vore att erbjuda dessa en möjlighet att gå ur föreningen med en viss återbetalning av tidigare inbetalda avgifter.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionärerna föreslår att de medlemmar som har fått en lägenhet hos SKB skall mista sin turordning och ställa sig i kön på nytt om de vill söka ny bostad.

Denna fråga behandlades senast vid föreningsstämman 2005. Fullmäktige beslöt då att avslå motionen. 

Styrelsen hänvisar till sitt utlåtande över förra årets motion. En ändring av reglerna som innebär att man mister turordningen när man har fått en lägenhet inom SKB skulle leda till att fler lägenheter än nu byts externt mot lägenheter utanför SKBs bestånd. På det viset skulle det bli färre lägenheter tillgängliga för SKBs köande medlemmar.

Styrelsen anser att problemet med de långa kötiderna beror på att föreningen har för få lägenheter i förhållande till det stora medlemsantalet. Därför är det styrelsens ambition att hålla nyproduktionen av bostäder på en hög nivå för att skapa en rörlighet inom beståndet som gagnar de köande medlemmarna. Det bör också framhållas att det i vissa projekt är en relativt kort kötid som krävs för att få tillgång till en lägenhet.

Att sätta en gräns för antalet nya medlemmar i förhållande till antalet lägenheter i SKBs bostadsbestånd är inte möjligt. SKB är en förening öppen för alla. Emellertid är den information som lämnas till personer som vill bli medlemmar i SKB mycket tydlig. Aktuella kötider redovisas liksom hur de gällande reglerna fungerar. Att SKB inte har möjlighet att erbjuda alla sina medlemmar en lägenhet framgår mycket klart. Utifrån detta får den enskilde göra en bedömning om det är meningsfullt att gå in i eller vara kvar i föreningen.

Förslaget att lotta ut en andel av de lediga lägenheterna är, enligt styrelsens uppfattning, inte förenligt med SKBs verksamhetsidé. Bortsett från att turordningen som ett rättvist instrument för lägenhetsfördelningen skulle rubbas och så småningom försvinna skulle antalet lägenheter till de köandes förfogande successivt minska. En sådan ordning skulle dessutom kräva administrativa åtgärder och resurser i en omfattning som är svår att bedöma i dag.

Styrelsen anser att det inte är meningsfullt att utse en arbetsgrupp för att utreda frågan ytterligare.

Styrelsen föreslår fullmäktige

att avslå motionerna 1 och 2.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade  i enlighet med styrelsens förslag att avslå motion nr 2.