Motion – 2006 / 1

År: 2006
Nummer: 1
Motionsställare: Annika Busch, köande medlem

Om förändrat turordningssystem

SKB:s medlemsantal har ökat kraftigt sedan 1970-talet utan motsvarande ökning av bostadsbestånd. Med nuvarande kösystem har nyare medlemmar (med kötid från 1980 och framåt) små utsikter att få lägenheter genom SKB.

Genom att förändra kösystemet så att kötiden nollställs vid kontraktskrivning kan rörligheten i kön ökas. Medlemmar med lång kötid kommer fortfarande vara privilegierade i och med bytesmöjligheten, men även nyare medlemmar kommer så småningom kunna få bra lägenheter.

Med stöd av ovanstående yrkar jag

att föreningsstämman beslutar att förändra SKB:s kösystem, så att medlemmarnas kötider nollställs vid kontraktskrivning, eller

att föreningsstämman utser en utredningsgrupp att utreda frågan ytterligare.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionärerna föreslår att de medlemmar som har fått en lägenhet hos SKB skall mista sin turordning och ställa sig i kön på nytt om de vill söka ny bostad.

Denna fråga behandlades senast vid föreningsstämman 2005. Fullmäktige beslöt då att avslå motionen. 

Styrelsen hänvisar till sitt utlåtande över förra årets motion. En ändring av reglerna som innebär att man mister turordningen när man har fått en lägenhet inom SKB skulle leda till att fler lägenheter än nu byts externt mot lägenheter utanför SKBs bestånd. På det viset skulle det bli färre lägenheter tillgängliga för SKBs köande medlemmar.

Styrelsen anser att problemet med de långa kötiderna beror på att föreningen har för få lägenheter i förhållande till det stora medlemsantalet. Därför är det styrelsens ambition att hålla nyproduktionen av bostäder på en hög nivå för att skapa en rörlighet inom beståndet som gagnar de köande medlemmarna. Det bör också framhållas att det i vissa projekt är en relativt kort kötid som krävs för att få tillgång till en lägenhet.

Att sätta en gräns för antalet nya medlemmar i förhållande till antalet lägenheter i SKBs bostadsbestånd är inte möjligt. SKB är en förening öppen för alla. Emellertid är den information som lämnas till personer som vill bli medlemmar i SKB mycket tydlig. Aktuella kötider redovisas liksom hur de gällande reglerna fungerar. Att SKB inte har möjlighet att erbjuda alla sina medlemmar en lägenhet framgår mycket klart. Utifrån detta får den enskilde göra en bedömning om det är meningsfullt att gå in i eller vara kvar i föreningen.

Förslaget att lotta ut en andel av de lediga lägenheterna är, enligt styrelsens uppfattning, inte förenligt med SKBs verksamhetsidé. Bortsett från att turordningen som ett rättvist instrument för lägenhetsfördelningen skulle rubbas och så småningom försvinna skulle antalet lägenheter till de köandes förfogande successivt minska. En sådan ordning skulle dessutom kräva administrativa åtgärder och resurser i en omfattning som är svår att bedöma i dag. 

Styrelsen anser att det inte är meningsfullt att utse en arbetsgrupp för att utreda frågan ytterligare.

Styrelsen föreslår fullmäktige 

att avslå motionerna 1 och 2.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade att avslå motion nr 1.