Motion – 2009 / 4

År: 2009
Nummer: 4
Motionsställare: Carl Henric Bramelid, fullmäktig för köande medlemmar

Principer hur man utser fullmäktige för köande medlemmar

Det senaste åren har SKB haft några principer när man väljer fullmäktige ledamöter och ersättare för köande:

  • Man får bli omvald som fullmäktige så länge man själv vill.
  • Närvaro vid ordinarie eller extra årsmöten, fullmäktigedagen i november samt träffen för förtroendevalda köande i januari har ingen betydelse alls.
  • Man kan strunta i att meddela att man inte kommer att närvara på mötena.
  • Man införde regeln under 2007 att man inte ska kunna göra fyllnadsval jämna år, även om det fanns vakanta platser, utan man kunde bara göra fyllnadsval då personer hade hunnit avgå under sitt första år.
  • Man presenterar förslag på sittande möte.
  • Om man ska välja nya ordinarie personer i fullmäktige tar man det antal som väljas över från suppleantlistan.

 

Principer för framtiden:

  • Förslag ska finnas tillgängligt för intresserade par dagar innan mötet
  • Fyllnadsval ska kunna ske om platser är lediga. Vakanser kan t ex uppstå om en köande flyttar in SKBs bestånd.
  • Vid val skall man beakta förtroendevaldas närvaro vid möten som nämns ovan.
  • Det ska ligga förtroendevald i fatet att inte meddela att man inte kommer, fast man är kallad.

 

Enligt SKBs årsredovisning för 2007 har styrelsen satt upp mål att antalet aktiva yngre medlemmar ska vara 25% högre än idag. Vad innebär detta mål mera konkret? Antal? Var går gränsen för yngre och äldre? När ska det vara genomfört? Vem ska eventuellt stå tillbaks om det behövs plockas bort någon? Ska styrelsen ha synpunkter på fullmäktiges sammansättning över huvudtaget? Om ja ska man ha fler åsikter än bara ålder?

 

I framtidsutredningen ”SKB2000” fanns det förslag på att det skulle finnas en speciell valberedning som skulle ta fram förslag på köande fullmäktige. Idén föll inte i god jord då. Tror att det är dags att fundera på hur förslaget på köande fullmäktiges sammansättning tas fram. Det är kanske inte helt lyckat att det är tjänstemän som gör det, även om tjänstemännen tar fram statistik och andra underlag.

 

Därför yrkar motionären

 

  att ändra principerna för hur man utser köande fullmäktige enligt motionens inriktning.

 

  att köandes ledamöter och suppleanterna i valberedningen bereder frågan om köande

  fullmäktige.

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 4 och 5

 

Båda motionerna behandlar hur köande medlemmars fullmäktige och suppleanter utses.

 

Båda motioner är skrivna utifrån en insikt om och ett engagemang för att köande medlemmars representanter ska vara aktiva och pålästa i sitt uppdrag. Styrelsen ansluter sig till denna ståndpunkt; det är viktigt att valda representanter deltar i de parlamentariska mötena.

 

Givetvis är närvaron på föreningsstämman det absolut viktigaste uppdraget för SKBs fullmäktige och för att kunna fullgöra detta uppdrag krävs att man är initierad och insatt i aktuella frågor. För detta är närvaron på fullmäktigedagen och på träffen för köande fullmäktige viktiga fora.

 

Som motion 5 säger är det ur demokratisk synpunkt viktigt att ordinarie platser används och att, om ordinarie representant ej kan delta vid ett kallat möte, denne hör av sig till förvaltningen så att suppleant kan kallas.

 

I motion 4 föreslås en förändring av principen för hur man utser köande fullmäktige. Den princip som idag gäller för hur köandes fullmäktige tillsätts är att det är köandes medlemsmöte som själv väljer. Det står köande medlemmar fritt att föreslå fullmäktige och suppleanter. Det enda krav som ställs på dem som föreslås är att de ska vara medlemmar i SKB. Styrelsen ser ingen anledning att ändra på detta.

 

Fullmäktige och suppleanter framgår av förteckningen i årsredovisningen.  Vid val på köandes medlemmars ordinarie medlemsmöte har ibland namn plockats i strikt turordning från suppleantlistan för att fylla vakanta platser bland de ordinarie  fullmäktige. Detta har skett om inga eller inte tillräckligt många namn har föreslagits i plenum och har skett av rent praktiska skäl. Att säkerställa att nyvalda ordinarie ledamöter för köande medlemmar skall komma från suppleanterna i den ordning de valts, vilket föreslås i motion 5, strider emellertid mot SKBs stadgar.

 

I motion 4 föreslås att köandes ledamöter och suppleanter i valberedning skall bereda frågan om köande fullmäktige. I stadgarnas §37 sägs att valberedningen skall förbereda valen till de organ som föreningsstämman väljer ledamöter till:

 

”I syfte att förbereda föreningsstämmans val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter, ledamöter i hyresutskottet och revisorer samt suppleanter för dessa skall varje föreningsstämma utse en valberedning…”

 

Valberedningen utser inte fullmäktige. Detta sker av medlemmarna på ordinarie eller extra medlemsmöte.

 

 

Styrelsen föreslår stämman

att avslå motionerna 4 och 5.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

 

 att  avslå motionerna  4 och 5.