Motion – 2010 / 1

År: 2010
Nummer: 1
Motionsställare: Ove Seltmann, kömedlem

föreningens ändamålsparagraf. §2. ”kunna bygga”

Föreslås ändras till att inledas med. kunna’’bedriva byggverksamhet för att i första hand upplåta bo-
stadslägenheter med kooperativ hyresrätt för permanent boende åt föreningens medlemmar, ‘’
Detta ”kunna” indikerar att föreningen inte måste bygga, det är således inte föreningens prioriterade ändamål att bygga.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Stadgarnas § 2 behandlar ändamålet med föreningen. I paragrafen anges bl a att föreningen ska bedriva byggnadsverksamhet för att i första hand upplåta bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt för permanent boende åt föreningens medlemmar. Ambitionen att ge bostadssökande medlemmar en möjlighet till en bostad har gällt sedan föreningen bildades. Under årens lopp har tusentals medlemmar fått en bostad genom att föreningen kontinuerligt byggt nya bostäder. Detta har kunnat ske utan att föreningens ekonomi har äventyrats. Med tanke på föreningens stora medlemsantal bör bostadsproduktionen fortsätta. Givetvis bör detta göras med inriktningen att de bostäder som byggs ska vara av god kvalitet och med så låg hyra som möjligt utan att föreningens ekonomi äventyras.

Det idag gällande ändamålet med föreningen bör därför fortsätta att gälla. Styrelsen ser därför ingen anledning till att ändra stadgarnas § 2.

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta

att avslå motionerna

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att inte ändra stadgarnas § 2