Motion – 2009 / 2

År: 2009
Nummer: 2
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig i Segelbåten

Regler vid föreningsstämman

Vid stämman 2008 tog jag upp vissa oklarheter kring regler vid stämman. Det skedde i en ordningsfråga – som inte medger längre debatt – och det uppstod tyvärr missförstånd. För att klara ut frågan tar jag upp den på detta sätt.

Vid den ordinarie stämman 2007 delades det för första gången ut en blankett för att begära ordet och ange förslag. Ingen närmare information om blanketten lämnades vid utdelningen eller senare av mötesordföranden.

Efter stämman framkom det att några deltagare hade trott att det var ett krav att anmäla sig skriftligt i förväg genom blanketten och därför inte hade vågat begära ordet på vanligt sätt genom att räcka upp handen. Att det på blanketten fanns utrymme för att ange vad man skulle föreslå kunde också uppfattas så att man var tvungen att ange detta innan man gick upp i talarstolen.

Om blanketten hanteras så innebär den en begränsning av förslags- och yttranderätten. Det är naturligtvis inte förenligt med god demokratisk ordning, och det strider också mot SKB:s uttalade mål att ”medlemmarna deltar aktivt i och har inflytande på föreningens verksamhet”.

Det kan självfallet vara praktiskt för en mötesordförande – som ska ordna debatten på bästa sätt – att i förväg få en uppfattning om vilka som vill yttra sig i olika frågor och vilka förslag som kommer upp. Men det är angeläget att konstatera att det inte finns några krav på att begära ordet skriftligt i förväg eller att i förväg skriva ner vad man föreslår. Om man framför förslag som avviker från dem som finns i handlingarna till stämman har dock ordföranden enligt mötespraxis rätt att efteråt begära att få förslaget i skriftlig form – för att vid beslutsfattandet kunna läsa upp förslaget och ställa det mot andra förslag på ett korrekt sätt.

Om styrelsen vill att särskilda regler ska gälla vid stämman i fråga om till exempel hur man begär ordet, hur man lägger fram förslag och varifrån man ska tala måste styrelsen lägga fram ett förslag om detta till stämman samt se till att förslaget behandlas på sedvanligt sätt genom debatt och beslut vid stämman. Styrelsen har inte rätt att själv fatta några sådana beslut.

Om blanketten för att begära ordet och ange förslag ska fortsätta användas är det nödvändigt att stämmodeltagarna informeras om att ifyllandet av blanketten är en rekommendation men inte något krav. Detta har dock inte skett vid de tre senaste stämmorna, då blanketten har använts.

Mot denna bakgrund yrkar jag att stämman beslutar

att styrelsen får i uppdrag att – om någon blankett för att begära ordet, ange förslag eller dylikt delas ut vid stämman – tydligt informera stämmodeltagarna om att ifyllandet av blanketten är en rekommendation men inte något krav.

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären yrkar att det vid föreningsstämman tydligt skall informeras om att det är frivilligt att anmäla skriftligt, via en blankett, om man har för avsikt begära ordet eller ange förslag.

 

Styrelsen ställer sig positiv till detta. Skriftlig anmälan om avsikt att begära ordet är inte, och har aldrig varit, något krav. Syftet med blanketten är att underlätta för presidiet och för att alla yttranden och förslag i olika frågor ska komma i rätt ordning. Blanketten infördes vid föreningsstämman 2007 p g a den stora mängden motioner och används därefter fortsättningsvis av samma anledning.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att   bifalla motionen.