Motion – 2009 / 1

År: 2009
Nummer: 1
Motionsställare: Carl Henric Bramelid, fullmäktig för köande medlemmar

Arbetsordning för föreningsstämma

Eftersom deltagarna inte helt överens om vad som gäller under föreningsstämman. Därför tycker motionären tagit fram ett förslag till arbetsordning för föreningsstämmorna.

 

Därför yrkar motionären

           Att bifalla bifogat förslag på arbetsordning.

 

 

BILAGA: Förslag till arbetsordning för föreningsstämma

0)  Inledning

Denna arbetsordning tillsammans med lag och gällande stadgar styr fullmäktiges arbete.

Föreningsstämman, som utgörs av valt fullmäktige, har till uppgift att

 • Behandla styrelsens årsredovisning samt frågor om ansvarfrihet för styrelsen. Behandla propositioner och motioner som är övergripande för SKB.
  Genomföra val samt fastställa arvode åt förtroendevalda

  Frågor som berör enskilda kvarter eller relationer mellan å ena sidan SKBs förvaltning och/eller

  styrelsen och å andra sidan enskilda medlemmar eller kvarter är inte fråga för stämman.

  1)Mötesfunktionärer

  Stämman öppnas av föreningens ordförande eller av den person som styrelsen har utsett. För varje sammanträde väljs ordförande, på förslag av valberedningen, samt två justeringsmän. Sekreteraren för mötet utses av styrelsen. Ordförande har till uppgift att leda fullmäktiges sammanträde samt tillse att valberedningen håller ett konstituerande sammanträde enligt föreningens stadgar.

  2) Tid, plats och kallelser

  Ordinarie föreningsstämma avhålls under perioden 15 maj – 30 juni inom Stockholms stad på tid och

  plats som styrelsen beslutar. Styrelsen ansvarar för kallelse sker samt tillser att för att det handlingar

  som skall behandlas bifogas kallelsen.

  Ordinarie ledamot som har förhinder att delta i sammanträdet skall snarast meddela detta till

  suppleant (boende) eller förvaltningen (köande). Samtliga suppleanter skall bli informerade om sammanträdesdatumet. Suppleanter inträder i den ordning som suppleanterna är valda.

  Om fullmäktige ska avbryta sammanträdet och fortsätta vid senare tillfälle skall nytt datum beslutas innan avbrottet.

  3) Motioner

  En motion väcks genom att den ges in skriftligen till förvaltningen samt ska vara försedd med namnteckning av motionär/motionärerna. Motion kan återtas innan fullmäktige tagit slutlig ställning i ärendet. Vid motions behandling skall yrkande vara skriftlig.

  4) Beslut

  Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat framgår av lag och stadgar. Beslut tas med absolut majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom i ärenden som avser val och då mötesordförande saknar rösträtt, då lotten avgör.

  Vid behandling av motioner och propositioner är styrelsens alternativ huvudförslag. Alla yrkanden och beslut skall protokollföras. Motioner och propositioner som behandlar samma ämne får dessa behandlas i klump.

  Om någon av de ordinarie eller tjänstgörande suppleanter vill reservera sig mot ett beslut skall detta

  anmälas direkt efter beslutet. En skriftlig reservation skall lämnas in till presidiet före mötets avslutande.

  Styrelsen skall återrapportera till fullmäktige hur bifallna motioner har hanterats.

  5) Val

  Val skall ske med slutna valsedlar om något ombud eller tjänstgörande suppleant begär det. Val med valsedlar skall två särskilda rösträknare utses för att räkna valet. Valsedel är giltigt om valsedeln innehåller färre eller lika många personer som poster som skall väljas. Valsedel får bara innehålla nominerade personer, annars blir det valsedeln ogiltig.

  Val avgörs genom relativ majoritet, vilket menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgiva röster.

  6) Närvaro-, ytttande-och förslagsrätt

  Under föreningsstämman har följande personer yttrande och förslagsrätt:

  Alla ordinarie ombud samt tjänstgörande suppleanter.
  Styrelsens ledamöter, suppleanter, VD samt direktionen i övrigt.
  Revisorer med suppleanter.
  Valberedningens ledamöter och suppleanter.
  Motionär i det ämnen som man motionerat i.

  Alla suppleanter i fullmäktige som inte tjänstgör har närvarorätt. Övriga medlemmar har närvarorätt i mån av plats och att man anmält sitt deltagande i förväg. Styrelsen, VD samt direktionen i övrigt bör närvara vid sammanträdet för att, om fullmäktige så önskar, lämna upplysningar vid behov. Talare begär ordet genom att använda fastställd blankett alternativ sitt röstkort.

  7) Ordningsfråga och replik

  Ordningsfråga kan tas upp när som helst under förhandlingar och avbryter talarlistan.

  När någon blir misstolkad eller osakligt angripen i en debatt kan denna person som blir misstolkad eller angripen begära en replik. Replik bryter talarlistan och får inte vara annat än ett kort relevant svar. Efter replik kan presidiet beviljas kontrareplik.

  8) Talartidsbegränsning

  Ombud, tjänstgörande suppleanter samt övriga som har yttranderätt har var och en talartidsbegränsning på 30 minuter för inlägg, repliker och ordningsfrågor att fritt att fördela mellan dagordningens olika punkter. Ett inlägg, replik eller ordningsfrågor får inte vara längre än 3 minuter.

  9) Justering

  Protokollet skall justeras av ordförande, sekreterare samt två ombud/tjänstgörande suppleanter inom tre veckor från föreningsstämmans avslutande. Justering sker på föreningens huvudkontor om inget annat har meddelats. Fullmäktige få besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Justering sker skriftligen. Paragrafen redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. För att skriva protokollet har föreningen rätt att göra ljudupptagning. Övriga deltagare har inte rätt att ta upp ljud eller bild från stämman.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Den av motionären föreslagna arbetsordningen för SKBs föreningsstämma överensstämmer till den allra största delen med hur SKBs föreningsstämmor traditionellt genomförs.  Förslaget ansluter också till de regler för föreningsstämmans genomförande som finns i Lagen om ekonomiska föreningar.

 

  I motionens punkt 8 föreslås en talartidsbegränsning på 30 minuter för inlägg, repliker och ordningsfrågor att fritt fördela mellan dagordningens punkter. I punkt 9, som behandlar justering av stämmoprotokoll föreslås att endast föreningen har rätt göra en ljudupptagning för att underlätta skrivandet av protokollet. Övriga deltagare har inte rätt att ta upp ljud eller bild från stämman.

 

För båda dessa punkter 8 och 9 gäller det att stämman själv beslutar om ovan nämnda begränsningar, varför det inte kan anses nödvändigt eller önskvärt att reglera detta ytterligare i SKBs stadgar

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman

att anse motionen besvarad

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion,

 

att     anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.