Motion – 1984 / 3

År: 1984
Nummer: 3
Motionsställare: Åke Bävergren, Berit Cedergren, Britta Falk, Gunilla Stark och Beatrice Svensson

Om ökade resurser till kvartersrådsverksamheten

Kvartersrådsverksamheten i SKB har inrättats som kontaktlänk mellan förvaltning och
medlemmarna i frågor av lokal natur — m a o boendeinflytande, vilket närmare beskrivs
i ”Arbetsordning för kvartersrådsverksamheten i SKB juni 1982”.
 
Emellertid måste kvartersrådet i kv. Kroken konstatera, att vid praktisk tillämpning
fungerar det inte tillfredsställande. Bristen på information och samråd mellan kvarters-
råd och förvaltning medför att de medlemmar, som med entusiasm och ofta på normal
arbetstid engagerat sig i denna viktiga verksamhet, inte längre känner det meningsfull
att fortsätta med ytterligare arbetsinsatser under rådande förutsättningar.
 
Om kvartersrådsverksamheten skall leda till den gemensamma strävan — fungerande
boendedemokrati — yrkar vi att förvaltningen ställer ökade resurser till förfogande i
form av både tid och motivation åt personalen att ägna kvartersrådsverksamheten er-
forderliga insatser.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Nästan samtliga förvaltningsenheter inom SKB har kvartersråd utsedda. C:a 225 boen-

de är i varierande omfattning engagerade i denna verksamhet. Uppbyggnaden av kvar

tersrådsverksamheten påbörjades 1982 och pågår fortfarande. Det är snarast en fråga

om en process inom förvaltningsenheterna och mellan kvartersråden och SKB:s

administration.

 

Av verksamheten under 1983 kan nämnas: Synpunkter på bovärdeklassingen, förslag

till förbättringar av miljö och dylikt inom förvaltningsenheten, enkäter om t ex tvätt-

stugeöppethållande och kodlås, vår- och höststädning, löksättning, kontakt med ny

inflyttade, studiecirkelverksamhet, matlag, översyn av anslagstavlor, ordningsregler för

bastu, anordnande av möten för samtliga boende, information från Folksam om

försäkringsfrågor.

 

13 kontaktpersoner finns utsedda bland SKB:s personal för att ta hand om igenom

snitt 3 kvartersråd var. I stället för att avdela någon viss peson som enbart handlägger

kvartersrådsfrågor, har strävan varit att integrera dessa kontakter med det övriga löpan-

de arbetet. Efter det första verksamhetsåret gjordes en intern utvärdering, varvid kon-

taktpersonerna sade sig vara villiga att arbeta med detta ytterligare ett år. Organisa-

tionen med kontaktpersoner kan av olika skäl så småningom behöva omprövas. Styrel-

sen anser dock att detta förfarande bör användas ytterligare något år.

 

Som nämndes inledningsvis är erfarenheterna av kvartersrådens verksamhet skiftan-

de. Om något kvartersråd enbart framför klagomål och väntar sig att samtliga deras

önskemål snabbt åtgärdas, är det inte förvånande att man anser att det inte fungerar.

Värdering och prioritering måste göras som med allt annat.

 

Styrelsen är medveten om att kontakterna mellan kvartersråden och SKB:s administ-

ration på sina håll inte löper helt gnisselfritt. Det torde knappast helt kunna undvikas i

och med att så många personer är inblandade. Sammantaget anses dock, på den korta

tid som gått sedan 1982 års stämma lade fast riktlinjerna för kvartersrådsverksamheten.

att erfarenheterna övervägande är positiva. Det är en strävan att stödja och utveckla

kvartersrådsverksamheten inom ramen för befintliga personella resurser.

 

Därmed anser styrelsen motionen besvarad  

 

Beslut

(ej tillgängligt för tillfället)