Motion – 1984 / 2

År: 1984
Nummer: 2
Motionsställare: Georg Klintberg, Bredäng

Om årsavgifter för boende medlemmar

Undertecknad medlem i SKB och boende inom 3:e distriktet motionerar härmed:
 
att uppdra åt styrelsen att utreda frågan om möjlighet för boende medlemmar att inte
behöva betala medlemsavgift till föreningen.
 
att därest inget lagligt hinder föreligger, föreslå att styrelsen bemyndigas att avskaffa
medlemsavgifter för boende medlemmar för att förenkla handläggningen för före-
ningen och att det ändock är de boende medlemmarna som genom hyran har att
betala de pengar som skall täcka föreningens utgifter.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

 

I den första att-satsen föreslås utredning om boende medlemmar kan slippa betala årsavgift.

Av kommentarerna till föreningslagen framgår att stadgarna kan föreskriva att olika

medlemsgrupper skall erlägga olika avgifter eller att viss grupp icke har att erlägga

någon avgift. Någon ytterligare utredning torde ej behövas ifråga om detta. Det ankom-

mer således på SKB att själv avgöra hur boende medlemmar skall behandlas i detta avseende.

 

Frågan har behandlats i anslutning till Utvecklingskommitténs (UVK:s) förslag. UVK

föreslog att samtliga medlemmar skall behandlas lika, något som även styrelsen och

fullmäktige beslutade 1981. Styrelsen anser att tidigare fattade beslut om att alla medlemmar

skall erlägga årsavgift skall stå fast.

 

Erfarenheter har nu vunnits av två års administration av årsavgifterna. I synnerhet

under 1983, när årsavgiften även för boende medlemmar aviserades separat, har prob-

lem uppstått. Styrelsen instämmer i att förenkling av handläggningen av boendes årsav-

gifter är önskvärd. Därför föreslås att årsavgiften för boende medlemmar går via hyresavin.

Styrelsen beslutar om detaljerade bestämmelser om förfarandet när icke-boende

medlemmar blir boende under året. Enkel administration eftersträvas. Stadjeändring

krävs ej för den ändrade handläggningen.

 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att tidigare fattade beslut om att alla medlem-

mar skall erlägga årsavgift skall stå fast. För boende medlemmar föreslås årsavgiften uttas

över hyran, något som inte kräver stadgeändring.

 

Beslut

(ej tillgänglig för tlilfället)