Motion – 1984 / 1

År: 1984
Nummer: 1
Motionsställare: Henrik Holmberg, Erik Justrell, Hans-Åke Persson, kv Kartan-Skalan

Om fullmäktigerepresentationen i kv Kartan-Skalan

Enligt SKB:s stadgar, § 20 punkt 2, har varje förvaltningsenhet en fullmäktig för varje
påbörjat tvåhundratal medlemmar som hyr lägenhet inom förvaltningsenheten.
I förvaltningsenheten Kartan-Skalan finns 201 lägenheter, men SKB har ett avtal
med Stockholms studenter, enligt vilket 2 lägenheter i Kartan—Skalan ska hyras ut till
studenter. P.g.a. detta uppnår förvaltningsenheten inte de 201 boende medlemmar som
krävs för att den ska få två fullmäktige
 
Med anledning av ovanstående har vi, medlemmar i Kartan—Skalans kvartersråd,
följande krav:
 
 
1)     dispens från bestämmelsen i SKB:s stadgar så att Kartan—Skalan redan i år
får två fullmäktige
eller
2)     att SKB upplåter dessa lägenheter i ett kvarter där det inte har inverkan på fullmäk-
tigerepresentationen
3)     att denna motion kan behandlas redan i år (1983), trots att den kommit in några  
dagar för sent. Om beslutas att inte ta upp den i år, är det en motion till 1984 i
stället.
 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen är inte beredd att lämna dispens från stadgarnas 20 § punkt 2 som anger att
en fullmäktig och en suppleant för denne utses för varje påbörjat tvåhundratal medlem-
mar inom en förvaltningsenhet. Skälet är att ett sådant förfarande kan bli vägledande för
andra liknande fall.
 
I stället är avsikten att överföra dessa båda lägenheter till medlemslägenheter. För
handlingar pågår med Stockholms Studentbostäde (SSSB) för en total översyn av
hyresupplåtelserna mellan SKB och SSSB. I detta sammanhang har SKB:s intresse av
att Överföra studentbostäderna i Kartan—Skalan till medlemslägenheter understrukits.
SSSB har visat förståelse för detta och lovat medverka. Om så sker, löses frågan automatiskt. Tidpunkten kan dock för dagen inte anges
 
Därmed anser styrelsen motionen besvarad
 

Beslut

 
(kommer snart att läggas upp)