Motion – 1985 / 1

År: 1985
Nummer: 1
Motionsställare: Ulla Lilja, 4:e distriktet

Om poängsystem eller liknande för långvarigt medlemskap

 

Vill motionera om ett poängsystem eller liknande för ett långvarigt medlemskap, vilket

skulle bli rättvisare för äldre medlemmar än nuvarande system.

 

Som underlag för min motion kan min situation utgöra ett exempel:

 

Då jag blev medlem 1950 kostade det 500 kr för en 1:a, 750 kr för en 2:a, 1.000 kr för en

3:a och Större. Detta system höll i sig till 80-talet oavsett penningvärdet.

 

Jag anmälde mig för en 1:a och på den tiden var 500 kr flera månadslöner och jag hade

varken råd eller behov av mer än 1 rok. Senare ändrades behov, inkomster och familj, var-

för jag skulle behöva en-större lägenhet, men fick veta att mitt långa medlemskap var av

noll och intet värde. Andra medlemmar anmälda långt senare än jag var före mig i kön.  

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB;s fullmäktige beslöt den 19 februari 1976 att tillsatta en kommitté med uppdrag att

utreda vissa ekonomiska och boendedemokratiska frågor för föreningen . Kommittén som

kallades utvecklingskommittén , lämnade sitt förslag i september 1980.

I saband med behandlingen av utvecklingskommitténs förslag beslöt styrelsen föreslå

fullmäktige att besluta om ett enhetlig belopp för inträde i föreningen och turodningen till

SKB:s lägenheter. Ända fram till 1982-01-01 gällde nämligen olika turordningsbelopp för

olika lägenhetsstorlekar dvs

   500 kronor för högst ett rum och kök

   750 kronor för högst två rum och kök

1.000 kronor för tre rum och kök eller större

Utvecklingskommittén hade dessutom föreslagit att bosparande med 500 kronor per år

skulle genomföras för att turordningen successivt skulle öka. Bosparandet skulle emellertid

vara frivilligt och den medlem som inte önskade bospara kulle ha kvar den redan intjänade

turordningen.

Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inträdes- och turordningsbeloppet

i föreningen skulle vara 1.000 kronor förutom årsavgift för samtliga lägenhetsstorlekar.

Någon ändring beträffande befintliga medlemmar och deras turordningar, föreslogs inte.

Endast det tillägget gjordes att också dessa medlemmar skulle bospara med 500 kronor per

år för att öka turordningen successivt.

 

Samtliga medlemmar är informerade om att för medlemmar som inträtt i föreningen före

1982-01-01 gäller skilda belopp beträffande turordningen för olika lägenhetsstorlekar. Av

medlemsbeviset som erhålls varje år framgår också klart turordningsdag för respektive

lägenhetsstorlek. Turordningsrätten förvärvas den dag då krediten kom föreningen tillhanda.

 

Motionärens ursprungliga turordning avser enligt egen önskan ett rum och kök eller

mindre och gäller from 1950-10-14. Hennes turordning till större lägenhet gäller fr o m

1977 den dag då fyllnadsinbetalningar kom föreningen tillhanda och under förutsättning av  

att årsförskjutning icke har skett till följd av uraktlåtenhet att bospara.

Enligt vår uppfattning är det av fullmäktige fastställda systemet rättvist och det vore fel

att ändra på de nu gällande turordningsreglerna.

 

Styrelsen föreslår att motionen avslås
 

Beslut

(kommer snart att läggas upp)