Motion – 1986 / 6

År: 1986
Nummer: 6
Motionsställare: Sverker Hahn, kv Ryssjan

Ang SKB:s rutiner vid motioner

Förra året lämnade jag in en motion beträffande bl a bovärdesklassningen. Jag tycker dock att den
inte blev helt riktigt behandlad av SKB.
 
För det första: det diagram som medföljde motionen blev inte utdelat vid distriktsmötet. Det hade
varit naturligt, eftersom det var av väsentlig betydelse för att förstå motionen. Om diagrammet blev
utdelat vid fullmäktige känner jag inte till.
För det andra: det hade varit naturligt att jag som motionär hade blivit inbjuden
fullmäktigesammanträdet för att berätta om motionen. Det är, tycker jag, ett självklart krav speciell
inom en förening av SKB:s typ
 
Jag yrkar på att
– den som lämnat in en motion automatiskt blir inbjuden till fullmäktige för att tala för
motion.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Det diagram som motionären syftar på fanns tillgängligt på samtliga distriktsmöten i tillräckligt
antal för varje deltagare vid mötet och likaså på fullmäktigesammanträdet.
 
Alla motionärer har möjlighet att med yttranderätt över sin motion närvara vid samtliga
distriktsmöten. Alla motioner tas upp till behandling på vart och ett av de fyra distriktens ordinarie
möten. Styrelsen förutsätter att fullmäktigeledamöterna deltar i sitt eget distriktsmöte. Det innebär att
de har möjlighet att både lyssna och ställa frågor till motionären. Detta betyder i sin tur att
motionerna vid tiden för stämman är så väl genomgångna att endast en snabb presentation erfordras
före fullmäktiges ställningstagande.
 
Möjligheten till yttranderätt för motionärer på alla distriktsmöten är tydligen ej känd av alla
medlemmar. Vi lämnar därför information om det i motionshäftena fr o m i år.
Däremot avvisar styrelsen att motionären ska ha rätt att på föreningsstämman få närvara och på
nytt kommentera sin motion och föreslår fullmäktige
 
att avslå motionen.
 

Beslut

(kommer snart att läggas upp)