Motion – 1986 / 5

År: 1986
Nummer: 5
Motionsställare: Soile Lingman, kv Ryssjan

Om information och kommunikation inom SKB

 

Som nyinflyttad i SKB har jag iakttagit vissa brister när det gäller informationen från SKB och

kommunikationen mellan SKB och de boende i båda riktningarna.

 

Jag har tidigare bott i både allmännyttan och privatägda hyreshus. Där har man antingen

kontaktkommittén eller husoroudet att vända sig till om man vill komma med synpunkter och

förslag. Boinflytandeavtalet ger hyresgästerna inom allmännyttan möjlighet att påverka sin

boendemiljö och numera även ekonomin. Bor man inom en bostadsrättsförening har man även där

stor möjlighet att påverka sitt boende. Detta saknar jag tyvärr helt inom SKB.

 

I kv Ryssjan där jag bor finns inget kvartersråd. Ingen tar något ansvar för gemensamma

utrymmen, för trivseln eller för grannkontakt. Var och en är hänvisad till att själv vända sig till SKB:s

kontor i olika ärenden. Under det halvår jag bott hos SKB har jag inte fått någon information om

vem som har hand om olika frågor. Felanmälan är det enda telefonnummer jag fatt besked

om.

 

 

I allmännyttan finns det förvaltare, ansvariga för var sitt distrikt, som hyresgästerna kan vända sig

till på telefontid. Jag anser att SKB nu har blivit så stort att man bör följa allmännyttans exempel.

Det vore en service till de boende, som då inte behöver kontakta olika personer i olika frågor.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag,

 

att SKB ser över och förbättrar informationen till de boende.

att SKB inrättar distriktsförvaltare med ett helt ansvar för sitt distrikt samt

att SKB ser till att kvartersråd snarast inrättas i samtliga bostadsområde

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen behandlar motionens att-satser i tur och ordning.

Vi i SKB som distribueras två gånger om året brukar användas för viktig medlemsinformation.

Där redovisas bl a organisationsförändringar, nya rutiner etc. Styrelsen instämmer dock i att

informationen till nya hyresgäster bör förbättras, vilket kontoret erhållit i uppdrag att göra.

Styrelsen beslöt 1985-10-02 om vissa organisationsförändringar inom SKB:s administration

 

Under 1986 kommer förvaltningsavdelningens organisation att utredas, varvid en modell fe

distriktsförvaltning av det slag som motionären antyder kommer att prövas.

 

Från centralt håll kan SKB givetvis ta initiativ till bildande av kvartersråd, ge stöd och uppmuntran

etc, men knappast bestämma att så ska ske. Primärt är det hyresmedlemmarna själva

som måste vara intresserade av att arbeta i ett kvartersråd. Kv Ryssjan är en av de få

förvaltningsenheter där det inte finns något kvartersråd. Men kontakter har nyligen förekommit

mellan några medlemmar och SKB:s personal om bl a inredning av den lokal som färdigställts. Det

torde därför vara en tidsfråga till dess kv Ryssjan fatt ett kvartersråd. Frågor om boendemiljön,

trivsel, gemensamma aktiviteter kommer då automatiskt upp till diskussion. Tills vidare har

kvartersråden ingen formell möjlighet till påverkan av förvaltningskostnaderna. Avsikten är att SKB

på sikt ska utveckla även detta.

 

Styrelsen föreslår

att motionen med vad ovan anförts ska anses besvarad.  

 

Beslut

(kommer snart att läggas upp)