Motion – 1986 / 4

År: 1986
Nummer: 4
Motionsställare: Hans G Johansson, kv Kartan-Skalan

om genomgripande översyn av SKB:s stadgar

Sedan de nu gällande stadgar inom SKB antogs 1981 har kvartersrådsverksamheten utvecklats på ett
positivt sätt. Kvartersrådet Kartan-Skalan anser att en genomgripande översyn av SKB:s stadgar
måste göras, därför att:
 
— SKB:s organisation inte klart framgår
— språkbruket är svårt att förstå
— arbetsordning för kvartersråd och stadgar inte överensstämmer med varandra.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen instämmer i motionärens omdöme om att stadgarna är delvis svåröverskådliga och har ett
krångligt språkbruk. Delvis bottnar det i att de, inte minst under senare år, kompletterats med nya
regler om exempelvis bosparande, årsavgifter etc. De innehåller dessutom onödiga, detaljerade föreskrifter.
 
 
I samband med att förslag läggs fram till årets stämma om stadgeändringar på grund av lägenhetsfonder,
görs även några mindre ändringar. Den pågående översynen av familjelagstift
organisation, kommer att ge underlag för ytterligare revideringar, kanske redan till nästa års
stämma.
 
Motionären har rätt när han pekar på att texten i arbetsordningen för kvartersråd inte stämmer
Överens med vad som faktiskt gäller när nomineringar ska ha gjorts. Av stadgarna framgår inte dessa
datum. Det är valberedningen (för styrelsenomineringar m m) och styrelsens sekreterare (för
fullmäktige) som år från år lägger fast detta. Information går ut till medlemmarna varje år.
 
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen
att fullmäktige beslutar om ändring av arbetsordningen för kvartersråd enligt följande:
 
Nuvarande lydelse:     Namnförslag till aktuella uppdrag skall varje år överlämnas till SKB:s kontor
                                   innan mars månads utgång
 
Ny lydelse                 Namnförslag till aktuella uppdrag skall varje år överiämnas till SKB:s kontor
                                 senast vid för varje år gällande tidpunkt som medlemmarna erhåller särskild
                                 information om.
 
Styrelsen föreslår i övrigt
att motionen med vad ovan anförts ska anses besvarad..
 

Beslut

(kommer snart att läggas upp)