Motion – 1986 / 3

År: 1986
Nummer: 3
Motionsställare: Lena Ericson, Gröndal

Om ett grundkrav för kollektivhuskontrakt som tillägg till turordningsrätten

 
Ett kollektivhus förändras med dess invånare och är alltid inne i en utvecklingsprocess. Ett
 
ffmnclkrav för SKB-medlemmar som i framtiden flyttar in i kollektivhuset, bör därför vara en Ut talad vilja att delta i det kollektiva och en kännedom om hur huset däjimgerar. Hela den kollektiva
 
idén motarbetas om SKB strikt följer den turordningsrätt som gäller för det övriga bostadsbeståndet, utan att tillägga det ovan nämnda grundkravet.
 
Vi föreslår att gamla medlemmar informeras och nya tillfrågas om de vill anmäla intresse för
kollektivhusboende och bilda en särskild kö.
 
Svårigheterna att hitta intresserade till husets första inflyttning kan delvis ha berott på osäkerhet
om husets kollektiva idé. En informationsskrift om husets historia och nulägesbeskrivning bör
utformas.
 
De som kan flytta in enligt turordningsrätten och anmält intresse för kollektivhuset, måste innan
kontrakt skrives, träffa kollektivets invånare för att de nya hyresgästerna ska kunna ta ställning till
hur kolleklivet då fungerar och om de är beredda all delta i dess utveckling
 
Vi föreslår
Att SKB bör avsätta medel för att utforma en informationsskrift om kollektivhuset i samråd med
dess nuvarande invånare.
 
Att en speciell kollektivhuskö bör upprättas men utan avkall på SKB:s turordningsrätt.
 
Att innan kontrakt skrives för ny hyresgäst, måste minst ett möte med dåvarande kollektivhusbo-
ende ske, för ömsesidig information.
 
Att under § 8 i stadgarna föra in kollektivhusets ovan nämnda grundkrav att gälla tillsammans med
turordningen.
 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen finner motionens syfte välgrundat. Det är bra att frågan blir aktualiserad innan ett konkret
ärende uppkommit.
Styrelsen anser att det inom ramen för löpande budget finns utrymme för att utforma en
informationsskrift i samverkan med de boende.
 
En speciell kollektivhuskö bör inte upprättas. Det kan bli ett sätt att gå förbi den ordinarie kön.
Det är dock viktigt att intressenter till en ledig lägenhet träffar dem som bor i kollektivhuset och
grundligt sätter sig in i hur kollektivet fungerar. Däremot bör det under inga omständigheter bli fråga
om att de kollektivhusboende far välja ny hyresgäst eller säga nej till någon som enligt turordningen
är berättigad till att hyra. Det är heller inte motionärernas avsikt.
 
Styrelsen har gett kontoret i uppdrag att tillsammans med juridisk expertis undersöka om det vid
kommande kontraktstecknande kan intas ett hyresvillkor med innebörd att hyresgästen är
medveten om att det kan komma att ställas särskilda krav på hänsyn, deltagande i gemensamma
aktiviteter m m eftersom den förhyrda lägenheten ligger i ett kollektivhus.
 
Om förslag i enlighet med motionssvaret genomförs, behöver ändring av stadgarna inte göras
Styrelsens arbetsutskott blir den naturliga instansen att pröva frågor av detta slag.
 
Styrelsen föreslår
att motionen med vad ovan anförts skall anses besvara
 

Beslut

(kommer snart att läggas upp)